Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τίτλος ΣπουδώνΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου (2014-2015)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.topo.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@topo.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών των ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και άλλων τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η απόκτηση των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης δεν ισοδυναμεί και με την απόκτηση του βασικού διπλώματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 2 εξαμήνων και να εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.
Το σύνολο των απαιτήσεων αντιστοιχεί συνολικά σε 90 ECTS. Στο 1ο εξάμηνο (30 ECTS) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται επιτυχώς σε 4 μαθήματα. Στο 2ο εξάμηνο (30 ECTS) παρακολουθούν και εξετάζονται επιτυχώς σε 4 μαθήματα. Στο 3ο εξάμηνοσπουδών εκπονούνκαι ολοκληρώνουν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική τους Εργασία, την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται από επιτροπή.
Το ΠΜΣ απονέμει τίτλο σε έναν από τους παρακάτω κλάδους εξειδίκευσης α) Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων β) Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση και γ) Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης.
1. "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"
Η κατεύθυνση παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, που αφορά σε εξειδίκευση στο Κτηματολόγιο και στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε εξειδικευμένα στελέχη και την προετοιμασία μελλοντικών ερευνητών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Παρέχονται οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη μελέτη, παραγωγή και διαχείριση χωροχρονικών δεδομένων και μεταδεδομένων, σε θέματα χωρικής ανάλυσης και στην επίλυση εξειδικευμένων Κτηματολογικών προβλημάτων. Επιπλέον παρέχεται γνώση για τη δημιουργία σύγχρονου λογισμικού και την διεκπεραίωση σύνθετων κτηματολογικών εφαρμογών. Στο τέλος της φοίτησης τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές: οργανώνουν και διαχειρίζονται Κτηματολογικές Βάσεις Δεδομένων, που αφορούν σε χωροχρονική ή/και τρισδιάστατη πληροφορία, οργανώνουν και διαχειρίζονται ΣΓΠ για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, διαχειρίζονται μελέτες του ανθρώπινου δυναμικού, φυσικών πόρων και τεχνικών διαδικασιών μέσω του Κτηματολογίου και των ΣΓΠ, αντιμετωπίζουν σύνθετα κτηματολογικά προβλήματα και δημιουργούν λογισμικό για κτηματολογικές ή/και άλλες χωρικές εφαρμογές.
2. "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"
Η Μεταπτυχιακή κατεύθυνση "Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση", που απευθύνεται σε Τοπογράφους Μηχανικούς, Χωροτάκτες - Πολεοδόμους, Γεωγράφους, Αρχιτέκτονες, Γεωλόγους κ.α., εκπαιδεύει, εξειδικεύοντας τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές , σε εκείνα τα τμήματα της θεωρίας, των μεθόδων και των τεχνικών, που είναι απαραίτητα στην Έρευνα και τις Εφαρμογές Χαρτογραφικών και Γεωγραφικών θεμάτων, καθώς και των δυο Επιστημών αλληλοσυνδέσεις.
3."ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"
Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση η οποία αφορά στην εξοικείωση με:
τις στατιστικές μεθόδους που αφορούν στην ανάλυση του χώρου
τις διαρθρωτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της Ελλάδας
τις προσεγγίσεις που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων μεταφορών
τα αφορούντα στην ποιότητα των υδατικών πόρων και στη διαχέιριση του περιβάλλοντος
την ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν στο χώρο και στην οικονομία
τις μεθόδους αξιολόγησης της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών έργων
τα αφορούντα στη διαχείριση υδατικών πόρων
τα θέματα γεωγραφικής οργάνωσης και ανάλυσης του Ελλαδικού χώρου.
Με το τέλος της φοίτησης, οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου αντιμετωπίζουν θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και ανάλυση του χώρου, την οργάνωση και διαχείριση των συγκοινωνιακών έργων και συστημάτων και την διαχείριση των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος, με αξιοποίηση των κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και του κατάλληλου λογισμικού.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματος τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να αχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Πέρα από τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά που αφορούν όχι μόνο στις μεταπτυχιακές αλλά και στις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει ένα ΑΕΙ, ο απόφοιτος μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών χαρακτηρίζεται από ένα διαφορετικό "προφίλ" που συνίσταται στην ενισχυμένη θεωρητική του υποδομή, τη συνεπακόλουθη ευχέρεια στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την κριτική αντιμετώπιση νέων τεχνολογιών και την ερευνητική έφεση.
Το δίπλωμα ειδίκευσης απονέμεται σε αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών και δεν προυποθέτει την κατοχή του βασικού διπλώματος και των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Οι φοιτητές συναφών τμημάτων ΑΕΙ αποκτούν πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,0-6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαικό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, αρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαική). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, σεμιναρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Δημήτριος Τσούλης