Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Τίτλος Σπουδών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Ιστορίας (2012-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.hist.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@hist.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία στη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου σπουδών σε έξι (6) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα, ανά τρία (3) μαθήματα το εξάμηνο με συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System). Η διπλωματική εργασία πιστώνεται με 40 ECTS. Η εκπόνησή της γίνεται κατά το τρίτο και τέταρτο εξάμηνο με τη βοήθεια δύο (2) επιπλέον μαθημάτων μεθοδολογίας σχετικών με την έρευνα, τη σύνθεση και τη συγγραφή της εργασίας, που αντιστοιχούν σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS.
Από το σύνολο των ογδόντα (80) πιστωτικών μονάδων ECTS, οι εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS πρέπει να προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων που κάθε φορά ορίζει η Ειδίκευση στην οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής. Οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες ECTS μπορούν να προέρχονται από άλλες ειδικεύσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποσκοπεί στην εξειδικευμένη σε βάθος κατάρτιση ιστορικών, στην επαγγελματική κατάρτιση τους σε συγκεκριμένους τομείς γνωστικών αντικειμένων του κλάδου της Ιστορίας, στην προώθηση των νέων τεχνολογιών στην έρευνα και μελέτη των Ανθρωπιστικών Επιστημών, στη συνάρθρωση της μελέτης γνωστικών αντικειμένων του κλάδου με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, στην ιστορική του προοπτική, καθώς και στην εξειδίκευση των αποφοίτων με τις εφαρμογές του κλάδου στο πεδίο σύγχρονης κοινωνίας. Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που επιτρέπουν στους αποφοίτους να διεξάγουν εξειδικευμένη έρευνα στον κλαδο της Ιστορίας και να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης της Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Πολιτισμού και Μνημείων Πολιτισμού.
Oι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: α) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, β) τον ερευνητικό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, γ) την κριτική αξιολόγηση και χρήση ποικίλων μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων, δ) τη σύνθεση και ερμηνεία, ε) την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στ) την παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνάς τους προφορικά και γραπτά με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο, ζ) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα αρχειοθέτησης και οργάνωσης αρχείων και συλλογών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, η) την εκτέλεση εθνογραφικής, λαογραφικής και ιστορικής επιτόπιας έρευνας, ι) την ανάληψη ρόλου εμπειρογνώμονα σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, επιπλέον της εξειδικευμένης γνώσης της επιστήμης της Ιστορίας, έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση τους στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα και να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες τεχνολογίες, 3) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, 4) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες με διεθνή σύνθεση και με διεθνή προσανατολισμό, 5) να εργάζονται σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες καθώς και να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να εκτελούν ερευνητικά έργα, 7) να συντονίζουν ομάδες συνεργατών με στόχο την αποδοτικότερη εκτέλεση της εργασίας, 8) να επιλύουν σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, 9) να σέβονται και να κατανοούν την πολυπολιτισμικότητα, 10) να σέβονται την πολιτισμική διαφορά και πολυφωνία και να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα διαπολιτισμικής σύγκλισης και σε θέματα φύλου, 11) να σέβονται τη σημασία της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και 12) να προάγουν την ελεύθερη δημιουργική και επαγωγική ιστορική σκέψη.
Δεν υπάρχει
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0- 5,99
Ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Ιάκωβος Μιχαηλίδης