Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Τίτλος Σπουδών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2012-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.hist.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@hist.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή οματαγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία στη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου σπουδών σε έξι (6) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα, ανά τρία (3) μαθήματα το εξάμηνο με συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System). Η διπλωματική εργασία πιστώνεται με 40 ECTS. Η εκπόνησή της γίνεται κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο με τη βοήθεια δύο (2) επιπλέον μαθημάτων μεθοδολογίας σχετικών με την έρευνα, τη σύνθεση και τη συγγραφή της εργασίας, που αντιστοιχούν σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS.
Από το σύνολο των ογδόντα (80) πιστωτικών μονάδων ECTS, οι εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS πρέπει να προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων που κάθε φορά ορίζει η Ειδίκευση στην οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής. Οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες ECTS μπορούν να προέρχονται από άλλες ειδικεύσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποσκοπεί στην εξειδικευμένη σε βάθος κατάρτιση ιστορικών/αρχαιολόγων, στην επαγγελματική κατάρτιση τους σε συγκεκριμένους τομείς γνωστικών αντικειμένων του κλάδου της Ιστορίας/Αρχαιολογίας, στην προώθηση των νέων τεχνολογιών στην έρευνα και μελέτη των Ανθρωπιστικών Επιστημών, στην προώθηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων, στην συνάρθρωση της μελέτης γνωστικών αντικειμένων του κλάδου με το περιβάλλον φυσικό και ανθρωπογενές, στην ιστορική του προοπτική, καθώς και στην εξειδίκευση των αποφοίτων με τις εφαρμογές του κλάδου στο πεδίο σύγχρονης κοινωνίας. Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που επιτρέπουν στους αποφοίτους να διεξάγουν εξειδικευμένη έρευνα στον κλάδο Ιστορίας/Αρχαιολογίας και να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Αποκάλυψης και Προστασίας των Μνημείων, της Ανάδειξης και Διαχείρισης Πολιτισμού και Μνημείων Πολιτισμού.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για
- να σχεδιάζουν και να διεξάγουν υπεύθυνα πρωτότυπη επιστημονική έρευνα
- να προχωρούν στην κριτική αξιολόγηση και χρήση της γνώσης και ποικίλων μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων
- να αναζητούν με αποτελεσματικό τρόπο βιβλιογραφία και άλλες πηγές σε βιβλιοθήκες, αρχεία και στο διαδίκτυο και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους
- να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες καθώς και να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να εκτελούν ερευνητικά έργα
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες:
- να υποβάλλουν αιτήσεις για ερευνητικά προγράμματα με όλες τις παραμέτρους
- να παρουσιάζουν τα πορίσματα της έρευνας προφορικά και γραπτά σε διαφορετικά ακροατήρια με τον ενδεδειγμένο κάθε φορά τρόπο
- να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες
- να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα αρχειοθέτησης και οργάνωσης αρχείων και συλλογών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο
- να εκτελούν εθνογραφικές, λαογραφικές και ιστορικές επιτόπιες έρευνες
- να αναλάβουν τον ρόλο εμπειρογνώμονα σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, επιπλέον της εξειδικευμένης γνώσης της επιστήμης της Ιστορίας/Αρχαιολογίας έχουν την ικανότητα
- να εφαρμόζουν θεωρητική γνώση στην πράξη
- να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα και να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες τεχνολογίες
- να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις
- να επιλύουν σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια της εργασίας/έρευνας, κατά περίπτωση με τη χρήση νέων ή/και διεπιστημονικών προσεγγίσεων και γνώσεων προερχομένων από άλλα γνωστικά πεδία
- να σέβονται τη σημασία της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα
- να σέβονται την πολιτισμική διαφορά και πολυφωνία και να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα διαπολιτισμικής σύγκλισης και σε θέματα φύλου
- να συντονίζουν και να καθοδηγούν ομάδες συνεργατών με στόχο την αποδοτικότερη εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών σε ένα πλαίσιο που απαιτεί καινούργιες στρατηγικές προσεγγίσεις
- να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες με διεθνή και διεπιστημονική σύνθεση και με διεθνή προσανατολισμό
- να αξιολογούν κριτικά τον εαυτό τους
Δεν υπάρχει
Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00- 5,99
Ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Ελένη Π. Μανακίδου