Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΓλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.auth.gr/del
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@del.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι., ΤΕΙ
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενό του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ (3332/2018 τ. Β΄) έγκρισης του ΠΜΣ, υπο τις προϋποθέσεις που ορίζει η Συνέλευση.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Υ.Α. 206481/Z1, Φ.Ε.Κ 3332/τ.Β΄/10-08-2018).
Το ΠΜΣ προσφέρει 9 κατe5πιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα για κάθε πρόγραμμα ειδίκευσης (στη θέση των 6 κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του ΠΜΣ) τα οποία κατανέμονται ισομερώς στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κατά τη διάρκεια όλων των εξαμήνων φοίτησης, προσφέρονται ειδικά ερευνητικά σεμινάρια (Kolloquia), στο πλαίσιο των οποίων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες παρουσιάζουν δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους. Το κάθε μάθημα πιστώνεται με 9 μονάδες ECTS ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με 30 ECTS. Η επιτυχής παρακολούθηση των ερευνητικών σεμιναρίων πιστώνεται με 9 ECTS. Ο συνολικός αριθμός ECTS για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι κατ5λάχιστον 120 ECTS. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που αφορά τη γλώσσα και τον πολιτισμό στο γερμανόφωνο χώρο, όπως αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση-κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στην ανάλυση και περιγραφή της γερμανικής γλώσσας, στη Διδακτική και Μεθοδολογία που απαιτούνται στη σύγχρονη εκπαίδευση των υφιστάμενων πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών κοινωνιών και στην περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της γερμανόφωνης λογοτεχνίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της παρουσίας καθώς και των πολιτισμικών φαινομένων του γερμανόφωνου και του ελληνόφωνου χώρου. Ειδικότερα οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του ΠΜΣ είναι ικανοί: α) να χειρίζονται βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Refworks),εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης (Blackboard, Moοdle), β) να αναλύουν επιστημονικά κείμενα και θεωρίες αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη, γ) να σχεδιάσουν και να διεξάγουν μία πρωτότυπη έρευνα, δ) να παρουσιάσουν τα πορίσματα της έρευνάς τους προφορικά και γραπτά στην ελληνική ή/και γερμανική γλώσσα με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο. Ιδιαίτερα επιδιώκεται η προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παροχής υπηρεσιών, σχετιζόμενες με τη γερμανική γλώσσα και το γερμανόφωνο πολιτισμό στο ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο ανάπτυξης. Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, αποκτoύν την ικανότητα μεταγνωστικής επίγνωσης, (αυτό)κριτικής και αναστοχασμού και είναι σε θέση: 1) να εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν στη γερμανική και ελληνική γλώσσα, 3) να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα κάνοντας χρήση και της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να εργάζονται αυτόνομα ή/και σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 5) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 6) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός του μαθήματος, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Ανθούλα Βηδενμάιερ