Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Τίτλος ΣπουδώνΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(2014-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.geo.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@geo.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μεταπτυχιακό
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων καθώς και ομοταγών Τμημάτων του Εξωτερικού, αναγνωρισμένων όμως από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών με ειδικότητες συγγενείς με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήμης της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας ειδικευμένων επιστημόνων και της αποτελεσματικής σύνδεσης έρευνας, διδασκαλίας και εφαρμογής.Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» απαιτούνται 4 εξάμηνα που αντιστοιχούν σε συνολικά 120 ΕCTS. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 90 ECTS, στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιούν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός (1) μηνός που αντιστοιχεί σε 7 ECTS, και εκπονούν τη Διατριβή Ειδίκευσης (23 ECTS) την οποία υποστηρίζουν ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον κλάδο Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον.Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες στους κλάδους α) Μετεωρολογία, β) Κλιματολογία και γ) Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, που συνδέονται άμεσα με τη μελέτη θεμάτων της Bασικής και της Εφαρμοσμένης έρευνας στις Επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Μετεωρολογίας, οι φοιτητές εμβαθύνουν σε θέματα της Πρακτικής, Συνοπτικής και Δυναμικής Μετεωρολογίας, της Αγρομετεωρολογίας, Φυσικής Νεφών και Υδρομετεωρολογίας, καθώς και στα θέματα Πρόγνωσης και Τροποποίησης Καιρού. Επίσης στο πλαίσιο της Κλιματολογίας εμβαθύνουν σε θέματα Δυναμικής, Φυσικής και Εφαρμοσμένης Κλιματολογίας, στις μεθόδους Κλιματικής Ανάλυσης καθώς και στη κατανόηση των Κλιματικών Μεταβολών. Τέλος, στο πλαίσιο του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος δίδεται έμφαση στη Ρύπανση και Χημεία της Ατμόσφαιρας, στο ισοζύγιο Ακτινοβολιών, καθώς και στις φυσικές διαδικασίες του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος. Οι φοιτητές εκτός της προαναφερθείσας θεωρητικής κατάρτισης, αποκτούν πρακτική εμπειρία από την πρακτική άσκηση ενός (1) μηνός στο Γραφείο Καιρού του Αεροδρομίου Μακεδονία και στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε θέματα Πρόγνωσης και Τροποποίησης Καιρού, καθώς και ανάλυσης και σύνθεσης μετεωρολογικών δεδομένων για την δημιουργία μετεωρολογικών χαρτών. Τέλος, αποκτούν σύγχρονη ερευνητική εμπειρία διαμέσου της εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης στα σχετικά θέματα του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Για την επαγγελματική απασχόληση και τα αντίστοιχα δικαιώματα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επαρκεί το αντίστοιχο βασικό πτυχίο του κατόχου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επαγγελματική απασχόληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στις Ατμοσφαιρικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, οι οποίες έχουν ως τυπική ή ουσιαστική προϋπόθεση τη λήψη σχετικού ΜΔΕ, όπως το ΜΔΕ Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.
Πρόσβαση σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς:0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Καθ. Κωνσταντίνος Παπαζάχος