Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Τίτλος ΣπουδώνΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής (2014-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://mptx.csd.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms_info@csd.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο συναφούς Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Πληροφορική και Επικοινωνίες" του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ έχει ως αντικείμενο την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέροντάς τους τόσο θεωρητική όσο και τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση στους τομείς των Ψηφιακών Μέσων- Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Δικτυακών Συστημάτων, Τεχνολογιών Γνώσης Δεδομένων και Λογισμικού και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση καθώς και τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα αιχμής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με προοπτικές στη νέα αγορά εργασίας.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Πληροφορική και Επικοινωνίες" του Τμήματος Πληροφορικής απαιτείται εντός της μέγιστης χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στην παρ.1 του άρ. 9 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος (<http://www.csd.auth.gr/el/studies/postgraduate/mtpx/internal-regulations-for-postgraduate-studies>), η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι εξήντα (60) ECTS προέρχονται από μαθήματα, και συγκεκριμένα κατe5λάχιστο σαράντα πέντε (45) ECTS προέρχονται από μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Τα υπόλοιπα δεκαπέντε (15) επιλέγονται από κατάλογο μαθημάτων άλλων κατευθύνσεων που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) με εισήγηση της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Οι τριάντα (30) ECTS προέρχονται από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο σε αντικείμενο της κατεύθυνσης ειδίκευσης και η οποία εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή.
Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. "Πληροφορική και Επικοινωνίες" Πληροφορικής Α.Π.Θ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την εξειδίκευση σddναν από τους τομείς που προαναφέρθηκαν.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου , 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός θεωρείται το έξι (6) τόσο για τα μεταπτυχιακά μαθήματα ή για τυχόν προπτυχιακά μαθήματα όσο και για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης του Τμήματος Πληροφορικής http://mtpx.csd.auth.gr/mtpx/el/regulation)
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Σταμέλος Ιωάννης