Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τίτλος Σπουδώντου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2011-2012)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.auth.gr/forestry
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@for.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο ΑΕΙ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ συγγενούς αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (υποχρεωτικά - επιλογής) και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με 30 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από : (α) δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, (β) τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση και (γ) τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 6 ECTS. Οι πέντε (5) κατευθύνσεις είναι :
1)Δασική Παραγωγή - Προστασία Δασών - Φυσικό Περιβάλλον
2)Λιβαδοπονία και Αγρια Πανίδα - Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
3)Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων
4)Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Εργα
5)Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρέχει το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στον κλάδο της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. αναλύεται ως εξής :
Α. Προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε μιας από τις εξειδικεύσεις,
Β. Ενίσχυση της δασολογικής έρευνας στη χώρα μας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, όσο και στη στήριξη του έργου των Δασολόγων - Περιβαλλοντολόγων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη δασολογία και στο φυσικό περιβάλλον. Τα παραπάνω θα έχουν άμεση επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, στην καλύτερη αξιοποίηση της υπαίθρου και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
Γ. Κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ειδικούς επιστήμονες (π.χ. στελέχωση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, διεθνών οργανισμών, κ.λπ.)
Δ. Κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα προέρχονται από άλλες χώρες.
Το Π.Μ.Σ. παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας και βαθιάς γνώσης με άμεσες δυνατότητες εφαρμογής στην πράξη και στη μετάδοση των γνώσεων αυτών στις επερχόμενες γενεές.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανάλογα με την κατεύθυνση, τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) και τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες :
1. Δασική Παραγωγή - Προστασία Δασών - Φυσικό Περιβάλλον
Παρέχει υψηλής ποιότητας θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση σε θέματα σχετικά με την οικολογία, τη δομή και τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων, το δασοκομικό χειρισμό, την αναγέννηση και την καλλιέργεια των δασικών οικοσυστημάτων, τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων, τη διαχείριση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, το σχεδιασμό των αναδασώσεων, το σχεδιασμό, οργάνωση και παραγωγή φυτωρίων, τον ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό ορεινών περιοχών, την ανόρθωση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, την οικολογική αποκατάσταση μεταλλευτικών και λατομικών χώρων. Την αναγνώριση-ταυτοποίηση φυτικών δειγμάτων, τύπων βλάστησης και γύρης, την παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας και των τύπων οικοτόπων του Δικτύου NATURA 2000, καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση βοτανικών κήπων, πάρκων και δενδροστοιχιών. Τις αρχές ης γενετικής, γενετική βελτίωση δασικών φυτών, προστασία δασικών γενετικών πόρων, γενετική ανάλυση με α) ποσοτικά γνωρίσματα, β) γενετικούς δείκτες, γενετικοί χάρτες, χαρτογράφηση γονιδίων, φαινολογία, φαινωμική, επιγενετική, παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού βλαστικός πολλαπλασιασμός δασικών φυτών ταυτοποίηση δασικών φυτών με μοριακούς και βιοχημικούς δείκτες, βιοπληροφορική, γονιδιωματική. Κατάστρωση και εφαρμογή σχεδίων πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών. Οικολογία και αποκατάσταση καμένων δασών, ταξινομική αναγνώριση, οικολογία, διαχείριση και καταπολέμηση επιδημιών δασικών εντόμων. Μυκολογία και φυτοπαθολογία. Ποσοτική αποτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα δασικά οικοσυστήματα. Δασική Εδαφολογία και Διαχείριση των Εδαφικών Πόρων. ταξινόμηση εδαφών και δασικών τόπων, μελέτες ανάλυσης εδαφών, φυτικών ιστών και υδάτων για την εκτίμηση της παραγωγικότητας των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων ως και των δασικών φυτωρίων.
2. Λιβαδοπονία και Αγρια Πανίδα - Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της κατεύθυνσης παρέχει υψηλής ποιότητας επιστημονικό υπόβαθρο (θεωρητικό και εφαρμοσμένο), μέσα από σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία στα γνωστικά πεδία: Κατανόηση των απειλών της βιοποικιλότητας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Πληθυσμιακή δυναμική και λειτουργίες των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Αξιολόγηση λιβαδικών φυτών προσαρμοσμένων σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις. Διαχείριση Λιβαδικών και Αγροδασικών Οικοσυστημάτων, Υπολογισμός βοσκοικανότητας Σύνταξη διαχειριστικών μελετών, Αποκατάσταση διαταραγμένων λιβαδικών οικοσυστημάτων. Ανάλυση σχέσεων ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας με τη χρήση μαθηματικών προτύπων και ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA). Υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης για απειλούμενα είδη άγριας πανίδας. Αλιευτική διαχείριση και δυναμική ιχθυοπληθυσμών στα εσωτερικά νερά (ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και σχέδια αλιευτικής βελτίωσης.
3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων
Στατιστική ανάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων για την διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Κατανόηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της πράσινης πληροφορικής και των διαδικτυακών υπηρεσιών και αξιοποίηση τους στην προστασία του περιβάλλοντος, τη λήψη αποφάσεων, την ενεργειακή βιωσιμότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη.Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων. Εισαγωγή, ανάπτυξη και χρηματοδότηση καινοτομιών και της επιχειρηματικότητας με περιβαλλοντική στόχευση. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, μάρκετινγκ δασικών προϊόντων/υπηρεσιών & προϊόντων μεταποίησης ξύλου. Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στη δασοπονία.Η διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών με τη χρήση της Τηλεπισκόπησης (φωτοερμηνεία, φωτογραμμετρία, ψηφιακή ανάλυση εικόνων) και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Η σύνταξη δασικών διαχειριστικών σχεδίων πολλαπλής χρήσης δασών (π.χ. παραγωγή ξύλου, παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, αναψυχή, θήρα).Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Κοινοτική Περιβαλλοντική Πολιτική, Στρατηγικές Προστασίας του Περιβάλλοντος, Βιώσιμη Ανάπτυξη Ερμηνεία Περιβάλλοντος, Η Ερμηνεία Περιβάλλοντος ως εργαλείο της Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και προγράμματα επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
4. Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα
Διάνοιξη δάσους, σύνταξη μελετών, χάραξη, κατασκευή και συντήρηση έργων δασικής οδοποιίας ( οδικών δικτύων, οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, σταθεροποίησης πρανών) και μεταφορικών εγκαταστάσεων, σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, δασικών χαρτών, κτηματολογίου, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών έργων σε δάση και δασικές εκτάσεις, βιοκλιματικές δασικές κατασκευές, δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων, συστήματα και έργα διευθέτησης, φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερέωση εδαφών, υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής και χειρισμός ορεινών υδάτων, διαχείριση χιονιού και έργα αντιμετώπισης χιονολισθήσεων, υδρονομικά έργα και προστασία φυσικού περιβάλλοντος.
5. Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν σημαντικές ικανότητες και αποκομίζουν ιδιαίτερες δεξιότητες γνώσεις σε όλα τα θέματα της Επιστήμης του Ξύλου, όπως Συγκομιδή δασικών προϊόντων, Δομή, ιδιότητες, αναγνώριση και χρήσεις του ξύλου, Τεχνολογία μηχανικής επεξεργασίας του ξύλου, Συντήρηση και βελτίωση του ξύλου, Τεχνολογία παραγωγής, ιδιότητες και χρήσεις των Σύνθετων Προϊόντων Ξύλου, Χημική τεχνολογία του ξύλου, Τεχνολογία κατασκευής επίπλων, Ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση προϊόντων ξύλου και επίπλου, Λειτουργία βιομηχανιών -βιοτεχνιών επεξεργασίας ξύλου και επίπλου,Αξιοποίηση του ξύλου και δασικής βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας.
Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές Σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 εξάμηνα, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή.
Πλήρης φοίτηση.
κος Θεοχάρης Δ. Ζάγκας