Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τίτλος ΣπουδώνΠαιδαγωγική Επιστήμη
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠαιδαγωγική επιστήμη 2016
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.edlit.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@edlit.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Παιδαγωγική Επιστήμη
Μεταπτυχιακό
Για την πρόσβαση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες συμμετέχουν σε διαδικασία εξέτασης σε δύο (2) βασικά γνωστικά αντικείμενα: α) τη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας, β) το αντικείμενο της κατεύθυνσης-ειδίκευσης που επέλεξαν σύμφωνα με τη δήλωσή τους στην αίτησή τους, δηλαδή είτε Διεθνή Παιδαγωγική είτε Ειδική Αγωγή είτε Ιστορική Παιδαγωγική είτε Παιδαγωγική του Σχολείου είτε Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ουσιαστική και αποδεδειγμένη γνώση σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση αγγλικά ή/και γερμανικά ή/και γαλλικά). Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Τίτλο Σπουδών (Πτυχίο) ο οποίος τους απονεμήθηκε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ).
Με το πέρας των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούν στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συν τις παρακάτω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:
Γνώσεις
Εξοικείωση με το βάθος, το εύρος και τις διεπιστημονικές συνδέσεις που είναι εγγενείς στην ειδικότητα που μελετήθηκε.
Προσδιορισμός ενός σημαντικού και σχετικού προβλήματος, το οποίο να είναι σε θέση να δηλώσουν με σαφή και κατάλληλα εστιασμένο τρόπο.
Ταξινόμηση προφανών και έμμεσων περιορισμών και συνεπειών του θέματος / αντικειμένου / εργασίας.
Ανάλυση ζητημάτων σχετικών με τις εκπαιδευτικές επιστήμες.
Αναγνώριση της επίδρασης του περιβάλλοντος και των υποθέσεων για όλους τους τομείς της Εκπαιδευτικής Πράξης.
Αποτύπωση με σαφής και κατανοητό τρόπο των συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν από την έρευνα ή/και ανάλυση ενός θέματος / αντικείμενου / εργασίας.
Κατανόηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης διάστασης της Εκπαίδευσης.
Δεξιότητες
Διερεύνηση και ανάλυση σημαντικών εκπαιδευτικών φαινομένων.
Κριτική σκέψη και στοχασμός.
Δημιουργική σκέψη και προσαρμογή σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Επικοινωνία μέσω ακαδημαϊκής γραφής και επιχειρηματολογίας.
Προφορική επικοινωνία μέσω ακαδημαϊκής ομιλίας και διαλόγου.
Επίδειξη πνεύματος συνεργασίας.
Εφαρμογή κατάλληλων λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και αντιμετώπιση σχετικών κρίσεων.
Εκτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων με ακρίβεια και αξιοπιστία σε σχετικά περιβάλλοντα εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη όλων των τύπων προγραμμάτων σπουδών.
Οργάνωση ad-hoc εκπαιδευτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.
Ανάπτυξη και εφαρμογή κάθε τύπου εκπαιδευτικής έρευνας.
Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με ποσοτικές και με ποιοτικές μεθόδους.
Ικανότητες
Σεβασμός της διαφορετικότητας μεταξύ ανθρώπων, κοινωνικών ομάδων και ιδεών και ανάπτυξη ανθρωπιστικών αξιών.
Επίδειξη πνεύματος συνεργασίας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε σχέση με την ποικιλία των εκπαιδευομένων και όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, κριτικής σκέψης, σαφούς και προσεκτικής επικοινωνίας, δημιουργικής έκφρασης και ειλικρινής ανοιχτής έρευνας κατά το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη διαφοροποίηση, την αξιολόγηση και την αποδοτική θεωρία ή / και πρακτική.
Έκφραση μιας λογικής, σαφούς θέση ή υπόθεσης, δηλωμένης ή σιωπηρής.
Πολυπλοκότητα σκέψης.
Ενσυναίσθηση και ανοχή στην εθνοτική, πολιτιστική και κοινωνική ποικιλομορφία.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. Αe5πιπέδου που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. έχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα επιλογής και πρέπει να συμπληρώσουν 150 ECTS για το κάθε πεδίο (1 ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25 Ω εξαμηνιαίως), ως εξής: α) Εβδομήντα (70) ECTS από την επιτυχή φοίτηση στα υποχρεωτικά μαθήματα: τριάντα (30) ECTS από τρία (3) κοινά μαθήματα κορμού στο 1ο και 2ο εξάμηνο και σαράντα (40) ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα του γνωστικού πεδίου που σπουδάζουν στο 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο. β) Δέκα (10) ECTS από την Αυτόνομη Μάθηση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. αναπτύσσουν στο 3ο εξάμηνο ένα ερευνητικό project σε θέμα του πεδίου που σπουδάζουν με την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα/μιας διδάσκουσας. γ) Δέκα (10) ECTS από την Πρακτική Άσκηση: Οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. στο 3ο εξάμηνο συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 260 ωρών στο αντικείμενο του γνωστικού πεδίου τους. δ) Εξήντα (60) ECTS από τη διπλωματική εργασία: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική διπλωματική εργασία στο αντικείμενο του γνωστικού πεδίου που σπούδασαν στο πλαίσιο που προδιαγράφεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος στο 4ο και 5ο εξάμηνο. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για το 1ο και 2ο εξάμηνο είναι 6ΩΕ. Στο 3ο εξάμηνο για 20 ώρες εβδομαδιαίως συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του γνωστικού πεδίου που σπουδάζουν.
Προκειμένου να περατώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα οι φοιτητές θα:
έχουν αποκτήσει προχωρημένη επιστημονική και πρακτική γνώση στο πεδίο της Παιδαγωγικής και στα σχετικά με αυτήν επαγγέλματα.
είναι σε θέση εφαρμόζουν ορθά τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο επαγγλεματικό τους πεδίο που είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο σπουδών.
Εκπαιδευτικοί σε κρατικά και ιδιωτικά σχολεία, σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής κατάρτισης και μη τυπικής εκπαίδευσης, σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των τύπων, αξιολογητές και ερευνητές σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ιδρύματα.
Ο 2ος κύκλος σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) καθιστά δυνατή την πρόσβαση ?μετά από επιτυχή επιλογή? στον 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα), ισοδύναμο με PhD.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς
(Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
· Άριστα: 8,50-10,00
· Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
· Καλώς: 6,0-6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Δυόμιση ακαδημαϊκά έτη σπουδών, ισοδύναμα με 150 ECTS. Συνολικός χρόνος διάρκειας σε ακαδημαϊκά εξάμηνα πέντε (5) Εξάμηνα, 52 εβδομάδες μελέτης, 3.750 ώρες φόρτου εργασίας.
Πλήρης φοίτηση.
κος Κωνσταντίνος Τσιούμης