Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μ.Δ.Ε.
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.enl.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@enl.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 27,5 ώρες φόρτου εργασίας
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μ.Δ.Ε.
Μεταπτυχιακό
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απαιτείται άριστη τεκμηριωμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε επίπεδο Γ1 τουλάχιστον) και επιτυχημένη αξιολόγηση στη διαδικασία επιλογής (γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις και/ή συνεντεύξεις, καθώς και στη συνολική αξιολόγηση φακέλου).
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μ.Δ.Ε. σε τέσσερις κατευθύνσεις: Μ.Δ.Ε. στη Γλωσσολογία, Μ.Δ.Ε. στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας, Μ.Δ.Ε. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές και Μ.Δ.Ε. στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στη Γλωσσολογία οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τρία (3) μαθήματα επιλογής. Τέλος, χρειάζεται να συγγράψουν διπλωματική εργασία.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τρία (3) μαθήματα επιλογής. Τέλος, χρειάζεται να συγγράψουν διπλωματική εργασία ή να δημιουργήσουν φάκελο εργασιών.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής. Τέλος, χρειάζεται να συγγράψουν διπλωματική εργασία.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Τέλος, χρειάζεται να συγγράψουν διπλωματική εργασία ή να δημιουργήσουν φάκελο εργασιών.
Το Μ.Δ.Ε. στη Γλωσσολογία στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο στη θεωρητική γλωσσολογία, έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του προγράμματος να αποκτήσουν σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση καθώς και δεξιότητες που θα οδηγούν σε αυτοδύναμη έρευνα και ανάλυση σύνθετων γλωσσολογικών προβλημάτων. Η ικανότητα αυτοδύναμης έρευνας που αποκτούν οι φοιτητές/τριες αφορά τα επιμέρους επίπεδα της θεωρητικής γλωσσολογίας, τη διεπαφή τους, καθώς και ποικίλα πεδία εφαρμογής της γλωσσολογικής θεωρίας, π.χ. διδακτική γλωσσών, γλωσσική τεχνολογία, λογοπαθολογία, κ.ά.
Το ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη γλωσσική διδασκαλία. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να διερευνήσουν και να εξετάσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης καθώς επίσης και τη σημασία τους για τη γλωσσική διδασκαλία.
Το ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να ερευνήσουν τη σχέση των λογοτεχνικών κειμένων με την κοινωνία, την ιστορία, την πολιτική και τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν, να οδηγήσει σε μια πιο βαθιά γνώση και κατανόηση του εύρους της λογοτεχνικής/πολιτισμικής παραγωγής και των θεωρητικών προσεγγίσεων, να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες να συμμετέχουν σε έναν δημιουργικό και κριτικό διάλογο σε ποικιλία κειμένων από διαφορετικές περιόδους και διαφορετικού αγγλόφωνου πολιτισμού.
Το ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση έχει ως στόχο τη σύνδεση της διδακτικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη για τη διδασκαλία των γλωσσικών στοιχείων και την οργανική ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, με στόχο την προώθηση της μη ρητής διδασκαλίας της γλώσσας, αλλά και την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία μαθητών/τριών Αe2άθμιας και Βe2άθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, το νέο Μ.Δ.Ε. στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών μέσων για την εκμάθηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ. εμπεριέχουν:
1.βαθειά γνώση του γνωστικού αντικειμένου της κατεύθυνσης που επιλέγουν,
2.γνώση μεθοδολογίας έρευνας,
3.ικανότητα εκπόνησης έρευνας σε ανεξάρτητη και συνεργατική βάση,
4.ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών,
5.ικανότητα συγγραφής ακαδημαϊκού έργου,
6.ικανότητα λήψης αποφάσεων,
7.ικανότητα εφαρμογής της γνώσης στην πράξη,
8.ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις,
9.πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες,
10.ανάπτυξη διεπιστημονικότητας,
11.ικανότητα παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών,
12.απόκτηση κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
13.ευαισθησία σε θέματα φύλου, διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,0-6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
2 εξάμηνα και θερινή περίοδος, 75 ECTS
Ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος σπουδών στο πρόγραμμα ισοδυναμεί με εξήντα (60) μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστηµα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων), ένα πλήρες εξάµηνο σε τριάντα (30) ECTS και η θερινή περίοδος σε 15 ECTS (1 ECTS=27,5 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή).
Πλήρης φοίτηση
Ζωή Δέτση