Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.auth.gr/theo
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo-islam-studies@theo.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου. Ειδικές κατηγορίες αποφοίτων.
Απαιτήσεις
Για την απόκτηση του πτυχίου της «Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος Θεολογίας, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε 41 υποχρεωτικά μαθήματα (188 ECTS ) και σε επιλεγόμενα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 52 ECTS. Tα μαθήματα που προσφέρονται ανά εξάμηνο περιλαμβάνονται στον σχετικό ηλεκτρονικό κατάλογο (https://qa.auth.gr).
Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και/ή άσκηση. Συνήθως πέραν των παρακολουθήσεων απαιτείται συγγραφή εργασίας ή επιπλέον εξέταση προόδου και ασκήσεων.
Η αξιολόγηση των φοιτητών ποικίλλει και εξαρτάται από το συγκεκριμένο κατά περίπτωση μάθημα. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται προφορικά ή γραπτά ή μέσω γραπτής εργασίας, συνδυασμός γραπτής και προφορικής εξέτασης.
Για να αποκτήσει την Παιδαγωγική Επάρκεια ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μαθήματα παιδαγωγικού περιεχομένου συνολικού φόρτου εργασίας 30 ECTS συμπεριλαμβανομένου και τους μαθήματος «Πρακτική άσκησης διδακτικής».
Σκοπός
Η ΕΚΜΣ του Τμήματος Θεολογίας έχει ως σκοπό την ακαδημαϊκή σπουδή τoυ Ισλάμ και των πολιτισμών του, την εκμάθηση των σχετικών γλωσσών (με έμφαση στην Αραβική και Περσική), την προσέγγιση της Σπουδής της Θρησκείας και των πολιτισμών γενικότερα, την προαγωγή των διαθρησκειακών διαλόγων και των σχέσεων καταλλαγής, εντός του πλαισίου που ορίζουν τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και πολιτισμικά δεδομένα.
Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να προετοιμάσει: θεολόγους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το Ισλάμ στα δημόσια σχολεία της Θράκης, επιστήμονες που θα ασχολούνται με τη μελέτη αφενός της Ισλαμικής Θεολογίας και παράδοσης και αφετέρου της θρησκείας και της σχέσης της με την κοινωνία και τον πολιτισμό, εργαζόμενους που θα στελεχώσουν πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του και να αυξήσει τα επαγγελματικά του προσόντα.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γενικά
Οι απόφοιτοι της ΕΚΜΣ είναι σε θέση 1. να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2. να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3. να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4. να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5. να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/ και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6. να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, 7. να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 8. να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, 9. να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη, 10. να δρουν με κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία προς τα κοινά.
Ειδικά
Γνώσεις
Οι απόφοιτοι της ΕΚΜΣ ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει είναι σε θέση: 1. να γνωρίζουν την ιστορική, κοινωνική, και πολιτιστική σημασία των θρησκευτικών παραδόσεων, 2. να κατανοούν κριτικά τους μηχανισμούς με τους οποίους η θρησκευτική πίστη ενδέχεται να επηρεάσει και να τροφοδοτήσει την ηθική και την ευρύτερη συμπεριφορά ατόμων και κοινοτήτων, 3. να γνωρίζουν τη δομή και την οργάνωση του Ισλάμ και του Χριστιανισμού, 4. να κατανοούν κριτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ του Ισλάμ, των άλλων θρησκειών και των κοινωνιών, τόσο στην ιστορία όσο και στο σύγχρονο κόσμο, 5. να γνωρίζουν τη μεθοδολογία των διάφορων κατευθύνσεων των ισλαμικών σπουδών καθώς και τη φύση της θεολογικής έρευνας.
Δεξιότητες
Οι απόφοιτοι της ΕΚΜΣ ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει είναι σε θέση:
1. να προσεγγίζουν τα κορανικά κείμενα από το πρωτότυπο με κριτικό πνεύμα στο πλαίσιο της ιστορικής τους συνάφειας και να κάνουν τις απαραίτητες προεκτάσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα, 2. να συμμετέχουν στο διάλογο μεταξύ του Ισλάμ και των άλλων θρησκειών και γενικότερα στο διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο, 3. να επικοινωνούν μέσω του προφορικού και γραπτού λόγου χρησιμοποιώντας την ορολογία και τις τεχνικές που είναι αποδεκτές στο οικείο επάγγελμα, 4. να επεξηγούν θεολογικές και θρησκευτικές έννοιες στο ευρύτερο κοινό, 5. να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και του διαδικτύου, 6. να γνωρίζουν την αραβική ή/και την περσική γλώσσα.
Ικανότητες
Οι απόφοιτοι της ΕΚΜΣ ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει είναι σε θέση: 1. να αξιολογούν τις νέες και εξελισσόμενες μορφές θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών με διάθεση καταλλαγής, 2. να αντιλαμβάνονται το ρόλο του επιστήμονα που ασχολείται με θέματα Θρησκείας και ειδικότερα του Ισλάμ σε διαφορετικά περιβάλλοντα και κοινωνίες, 3. να εφαρμόζουν την επιστημονική γνώση και κατάρτιση στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες, 4. να ενεργούν με βάση το ήθος και την δεοντολογία, 5. να εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη τις παιδαγωγικές θεωρίες της διδακτικής θεολογικών και θρησκευτικών δεδομένων.
Για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επαρκεί το Πτυχίο
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), συμπεριλαμβανομένων και των δεκαδικών υποδιαιρέσεων, ως εξής:
Άριστα : 8,5 - 10,00
Λίαν Καλώς : 6,5 - 8,49
Καλώς: 5,0 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0 -4.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στην ΕΚΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και απαιτεί συνολικό φόρτο εργασίας από τους φοιτητές 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/Β/2007, άρθρα 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2), ο οποίος εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Νικόλαος Μαγγιώρος