Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Χημείας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.chem.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@chem.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Χημείας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Χημείας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού-υποχρεωτικά και επιλογής) 240 ECTS. Τα μαθήματα καλύπτουν 8 εξάμηνα, ενώ οι φοιτητές, μπορούν να επιλέξουν πτυχιακή εργασία ή/και πρακτική άσκηση. Οι κατευθύνσεις είναι:
Α. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Β. ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Γ. ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
Δ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με την λήξη του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις κατωτέρω γενικές δεξιότητες:
- Διεξαγωγή αριθμητικών πράξεων, δυνατότητα εφαρμογής αναλύσεως σφάλματος και υπολογισμού τάξεως μεγέθους, ορθή χρήση των μονάδων.
- Λήψη πληροφοριών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου με τις πηγές πληροφοριών.
- Ικανότητα ανάλυσης υλικού και σύνθεσης εννοιών
- Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψεως αποφάσεων
- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, όπως επεξεργασία κειμένου, χρήση φύλλων εργασίας, εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων, χρήση του διαδικτύου συναφής με το αντικείμενο σπουδών.
- Διαχείριση σχεδιασμού και χρόνου.
- Καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικότητα στην εργασία.
- Επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και σε μία ευρέως ομιλούμενη ευρωπαϊκή γλώσσα.
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες.
- Δυνατότητα μελέτης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, κυρίως με στόχο την αυτόνομη εργασία.
- Ηθική δέσμευση.
Με την λήξη του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις κατωτέρω ειδικές δεξιότητες:
- Γνώση και κατανόηση σημαντικών γεγονότων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τα διδαχθέντα γνωστικά πεδία.
- Εφαρμογή της ανωτέρω γνώσεως και κατανοήσεως στην επίλυση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων συνήθους μορφής.
- Αποτίμηση, ερμηνεία και σύνθεση πληροφοριών και δεδομένων χημικού περιεχομένου.
- Αναγνώριση και εφαρμογή των καταλλήλων μετρήσεων στην θεωρία και πράξη
- Παρουσίαση επιστημονικού υλικού και επιχειρημάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο προς πληροφορημένο κοινό.
- Υπολογισμός και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με χημικής υφής πληροφορίες.
- Ασφαλής διαχείριση χημικών πρώτων υλών, συνυπολογίζοντας τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, καθώς και τους κινδύνους στην χρήση τους.
- Εκτέλεση των κλασικών εργαστηριακών διεργασιών και χρήση οργάνων κατά την συνθετική και αναλυτική προσέγγιση οργανικών και ανοργάνων συστημάτων.
- Παρακολούθηση - με παρατήρηση και μέτρηση - των χημικών ιδιοτήτων, συμβάντων ή αλλαγών, συστηματική και αξιόπιστη καταχώρηση και τεκμηρίωσή τους.
- Ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων που προέρχονται από εργαστηριακές παρατηρήσεις και μετρήσεις, και συσχετισμός τους με την κατάλληλη θεωρία.
- Αποτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται η χρήση χημικών ενώσεων και η εκτέλεση εργαστηριακών διεργασιών.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) :
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ