Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Τίτλος Σπουδών"ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.auth.gr/tefaa-sr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@phed-sr.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
"ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ"
Μεταπτυχιακό
α) Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ.
β) Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας.
γ) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
Το ΠΜΣ χωρίζεται σε τέσσερα (3) εξάμηνα κοινά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου διδάσκονται 10 γνωστικά αντικείμενα, το 3ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, κλπ. είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (δικαιολογείται απουσία μόνο 10% ανεξάρτητα από αιτία).
Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης ενός μαθήματος μέχρι δύο φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας και τη δεύτερη φορά, είναι υποχρεωμένος να ξανά παρακολουθήσει το μάθημα.
Τα Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. οργανώνονται με βάση το (προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 Ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες*, ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες .
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης η οποία αφορά στην εξειδικευμένη έρευνα στις διάφορες μορφές φυσικής δραστηριότητας ως μέσο αγωγής, προάσπισης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής (υγιών ατόμων, ατόμων με χρόνιες παθήσεις, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες), καθώς και η κατάρτιση και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού στο ευρύτερο πεδίο της αθλητικής επιστήμης.
Σκοποί του ΠΜΣ είναι: α) η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και κοινωνίας, για τις εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, β) η παροχή ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις, γ) η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/-τριων και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών/-τριών εφοδιασμένων με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα και δ) η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα φυσικής δραστηριότητας και ποιότητας ζωής των ασκουμένων.
Οι φοιτητές/τριες με τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου είναι ικανοί: Να προσφέρουν εξειδικευμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο έργο στο χώρο της άσκησης και του αθλητισμού αναφορικά με θέματα μεγιστοποίησης της απόδοσης και την πρόληψη/διατήρηση της υγείας και ευρωστίας.Να κατανοήσουν σε βάθος και να εκτιμήσουν την ποιότητα μιας επιστημονικής έρευνας στο χώρο της επιστήμης της κίνησης και του αθλητισμού.Να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να συγγράψουν τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής έρευνας στο χώρο της επιστήμης της κίνησης και του αθλητισμού.
Δεν υπάρχουν.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10):
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,00-6,49
Ανεπιτυχώς 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Ο συνολικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προσδιορίζεται από το μέσο όρο βαθμολογίας κάθε εξαμήνου δια του (3) τρία, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
3. ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ΕCTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φορτίο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Νικολαΐδης Μιχαήλ