Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ 2014 - ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.theo.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@theo.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μεταπτυχιακό
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Θεολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ανθρωπιστικών, κοινωνικών, θετικών και τεχνολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ ο φοιτητής/ρια πρέπει κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε συνολικά εννέα (9) εξαμηνιαία μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε είκοσι επτά (27) διδακτικές μονάδες (ΔΜ) ή ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν τρία μαθήματα που πιστώνονται με εννέα (9) ΔΜ ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε τρεις (3) ΔΜ ή δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Στο τέταρτο εξάμηνο ο φοιτητής/ρια οφείλει να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) ΔΜ ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία παρουσιάζεται δημόσια, εξετάζεται και βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή.
Σκοπός του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης και ανάπτυξης υψηλού επιπέδου έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας και της μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού. Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει: α. θεολόγους που θα στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β. κληρικούς θεολογικά καταρτισμένους που θα στελεχώσουν την Εκκλησία, γ. στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς και δ. επιστήμονες με ειδίκευση στη μελέτη αφενός της χριστιανικής θεολογίας, με έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία και Παράδοση και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού. Οι απόφοιτοί του ΠΜΣ είναι σε θέση να στελεχώσουν επάξια τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Επίσης μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν ως στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας. Το ΠΜΣ προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις και τις αντίστοιχες ειδικεύσεις: Α. Βιβλικών σπουδών (1. Παλαιάς Διαθήκης, 2. Καινής Διαθήκης, 3. Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας), Β. Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης (1. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 2. Χριστιανικής Γραμματείας, 3. Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 4. Σλαβικών Εκκλησιών), Γ. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας (1. Δογματικής, 2.Ιστορίας της Φιλοσοφίας, 3. Οικουμενικής Θεολογίας), Δ. Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας (1. Ηθικής και Ποιμαντικής, 2. Κοινωνιολογίας, 3. Σπουδής της Θρησκείας, 4. Πληροφορικής θεολογικών δεδομένων), Ε. Πρακτικής Θεολογίας (1. Παιδαγωγικής, 2. Λειτουργικής, 3. Ομιλητικής, 4. Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου).
Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου και για ερευνητική δραστηριότητα στα περιγραφόμενα επιστημονικά πεδία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Α. Γενικά
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας είναι σε θέση 1. να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2. να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3. να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4. να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις 5. να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/ και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6. να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 7. να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 8. να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, 9. να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη, 10. να δρουν με κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία προς τα κοινά.
Β. Ειδικά
1. Γνώσεις
Οι απόφοιτοι του του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει διαθέτουν: 1. εξειδικευμένη γνώση γύρω από την ιστορική, κοινωνική, και πολιτιστική σημασία της Ορθόδοξης παράδοσης και Θεολογίας και των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων, 2. προηγμένη αντίληψη ώστε να κατανοούν κριτικά τους μηχανισμούς με τους οποίους η θρησκευτική πίστη ενδέχεται να επηρεάσει και να τροφοδοτήσει τις ηθικές αντιλήψεις και τη συμπεριφορά ατόμων και κοινοτήτων, 3. εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες θρησκείες και θρησκευτικοί θεσμοί είναι δομημένοι και οργανωμένοι, 4. προηγμένη αντίληψη ώστε να κατανοούν κριτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ορθόδοξης Παράδοσης, των άλλων χριστιανικών ομολογιών, των θρησκειών και των κοινωνιών, τόσο στην ιστορία όσο και στο σύγχρονο κόσμο, 5. προηγμένη αντίληψη ώστε να κατανοούν κριτικά την κοινωνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα τα προβλήματά της, 6. εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τη μεθοδολογία των διάφορων κατευθύνσεων των θεολογικών και θρησκευτικών σπουδών καθώς και τη φύση της θεολογικής έρευνας και προβληματισμού.
2. Δεξιότητες
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει είναι σε θέση: 1. να προσαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο τη εξειδικευμένη γνώση που απέκτησαν σχετικά με την πολυπλοκότητα διαφορετικών νοοτροπιών, κοινωνικών συμπεριφορών και αισθητικών απαντήσεων, καθώς και την αλληλεπίδραση θεολογικών ιδεών, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αξιών, ιερών κειμένων, μορφών τέχνης, κοινωνικών δεδομένων και πολιτικής, 2. να χρησιμοποιήσουν εργαλεία από άλλες επιστήμες, όπως για παράδειγμα λογοτεχνία, σημειωτική, ιστορία της τέχνης, αρχαιολογία, ανθρωπολογία, δίκαιο, κοινωνιολογία, φιλοσοφία οικονομικά, φυσικές επιστήμες, βιοηθική. 3. να μεταδίδουν θεολογικές και θρησκευτικές έννοιες στο ευρύτερο κοινό με επαγγελματισμό και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 4. με προηγμένο τρόπο να εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρία της διδακτικής θεολογικών και θρησκευτικών δεδομένων.
3. Ικανότητες
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει είναι σε θέση: 1. να κατανοούν σε βάθος και να αξιολογούν τις νέες και εξελισσόμενες μορφές θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών με οικουμενικό πνεύμα και διάθεση καταλλαγής, 2. να διαβάζουν τα κείμενα με κριτικό πνεύμα στο πλαίσιο της ιστορικής τους συνάφειας και να κάνουν τις απαραίτητες προεκτάσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα, 3. να προσδιορίζουν και να αναλαμβάνουν θέματα επιστημονικής έρευνας σε προχωρημένο επίπεδο 4. να εφαρμόζουν την εξειδικευμένη θεολογική γνώση στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες, 5. να προσεγγίζουν με αυξημένη ευαισθησία ζητήματα κοινωνικών προκαταλήψεων και αποκλεισμού.
Για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου επιπέδου που αποβλέπουν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,5 - 10,00
Λίαν Καλώς : 6,5 - 8,49
Καλώς: 6,0 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0.0-5.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
4 Εξάμηνα 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) ( Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρα 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής