Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΣημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://dpms-semiotics.frl.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@frl.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία"
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΤΕΙ.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν κύκλο μαθημάτων 3 εξαμήνων που αντιστοιχεί σε 90 ECTS (Π.Α. 29539/2018, ΦΕΚ 3338/2018), οι οποίες κατανέμονται σε 60 ECTS από μαθήματα και 30 ECTS από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διερεύνηση φαινομένων και εξελίξεων σε κάθε σχεδόν τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, από τη λογοτεχνία, τη διαφήμιση, τα μέσα επικοινωνίας, τον οπτικοακουστικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτισμική κληρονομιά, έως τη γλώσσα, την ιδεολογία, τη μετάφραση, την δημοφιλή κουλτούρα και την πολιτισμική προσαρμογή αναδεικνύοντας τις αναλυτικές και ερμηνευτικές δυνατότητες της σημειωτικής στη μελέτη του πολιτισμού σε όλη την πολυμορφία, την πολυπλοκότητα και το δυναμισμό του. Πρόκειται για ειδικές θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων στις οποίες καλούνται να εστιάσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τελικό στόχο την κατάρτισή τους ως εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισμού.
Οι σκοποί του προγράμματος εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και είναι: Η μελέτη της ζωής των σημείων επικοινωνίας σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, η έρευνα στις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και στρατηγικές και η αξιοποίησή τους στην κατανόηση του πολιτισμού, η αναζήτηση της σημασίας σε διαφορετικά είδη κειμένων (λογοτεχνικών, πολιτικών, εικαστικών, διαφημιστικών, κ.ά.), η κατανόηση της σχέσης της σημειωτικής με τις άλλες Επιστήμες του Ανθρώπου, η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων σημειωτικής ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών, η ευαισθητοποίηση σε θέματα (δια)πολιτισμικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική, η μύηση στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολυτροπικότητας, της πολιτισμικής προσαρμογής και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, η μελέτη της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων, η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και το προφίλ των αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. εμπεριέχουν: Εξαιρετική γνώση του γνωστικού αντικειμένου που θα τους επιτρέψει να εργαστούν ως ειδικοί σε θέματα επικοινωνίας, κριτική ανάλυση σε θέματα επικοινωνίας, ιδεολογίας, κουλτούρας, ταυτότητας και πρακτικών του πολιτισμού, ανάλυση και κατανόηση διαφορετικών κειμένων, αντικειμένων και συμπεριφορών του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος, κατανόηση των βασικών εννοιών του πολιτισμού, της πολιτιστικής βιομηχανίας και κληρονομιάς, διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η γλωσσική και η μη γλωσσική επικοινωνία πραγματώνονται στο πολιτισμικό γίγνεσθαι, εμπεριστατωμένη γνώση των νέων τάσεων στην οπτικοακουστική επικοινωνία και των μεθόδων προώθησης του πολιτισμού στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, γνώση μεθοδολογίας έρευνας, δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών, ανάπτυξη διεπιστημονικότητας, καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Παναγιώτης Παναγιωτίδης