Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttps://deps.csd.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςdeps_info@csd.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μεταπτυχιακό
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων τμημάτων. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών συναφών με το πρόγραμμα σπουδών των δύο Τμημάτων, σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων, όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), ικανών να κατανοούν τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, να μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των επιχειρήσεων και να μπορούν να κατανοήσουν την καινοτομία και να την μετατρέψουν σε επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα που παρέχει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΔΠΜΣ, το οποίο πιστοποιεί την ικανότητα των αποφοίτων να καλύψουν θέσεις εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και να ιδρύσουν δική τους καινοτόμα επιχείρηση.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», απαιτείται εντός της μέγιστης χρονικής διάρκειας (4 εξάμηνα), η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι εξήντα (60) προέρχονται από μαθήματα. Οι τριάντα (30) ECTS προέρχονται από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, κατά το τρίτο εξάμηνο και η οποία εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή.
Η απόκτηση του ΜΔΕ προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων ανωτέρου επιπέδου και αυξημένων απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, οι παρακολουθήσεις των διαλέξεων είναι υποχρεωτικές με ελάχιστα περιθώρια απουσιών και η αξιολόγηση διαρκεί καθfcλη τη διάρκεια του κύκλου των μαθημάτων. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εργασίες ατομικές ή ομαδικές σε τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος του κύκλου, παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων, εργαστηριακές ασκήσεις και γραπτές εξετάσεις. Ακόμη, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές εργάζονται πάνω σε ερευνητικά θέματα, με στόχο την παραγωγή πρωτότυπων αποτελεσμάτων.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου , 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός θεωρείται το έξι (6) τόσο για τα μεταπτυχιακά μαθήματα όσο και για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (άρθρο 7.3.1) < https://deps.csd.auth.gr/files/internal-regulation-gr.pdf> )
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Ι. Σταμέλος