Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://dtpy.web.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςdtpy@eng.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό
Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό (έως 20%) επί των εισακτέων φοιτητών. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατe1ρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α0).
Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΔΠΜΣ "Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών" των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημείας του ΑΠΘ, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 3 εξαμήνων, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών και κατά το δεύτερο εξάμηνο, 1 υποχρεωτικό μάθημα και 4 μαθήματα επιλογής. Το σύνολο των μαθημάτων αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.
Στόχους του προγράμματος αποτελούν:
Η εκπαίδευση μιας επίλεκτης μερίδας αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών, όπως και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας σε προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών. Απόφοιτοι του προγράμματος θα καλύψουν μία κρίσιμη ανάγκη για ερευνητές, εκπαιδευτές και στελέχη επιχειρήσεων στην περιοχή των υλικών με ευρεία αντίληψη, εφόδια και ενδιαφέροντα απαραίτητα για την αντιμετώπιση μίας σειράς προβλημάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν στα πλαίσια της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα υπάρχοντα προπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων.
Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού και η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας στην περιοχή των προηγμένων υλικών (ενδεικτικά, πολυμερικά, κεραμικά, ηλεκτροτεχνικά και ηλεκτρονικά, μέταλλα/κράματα και σύνθετα/ενισχυμένα υλικά) καθώς και των διεργασιών παραγωγής και χαρακτηρισμού των προηγμένων υλικών.
Παράλληλα, μέσω του Δ.Π.Μ.Σ. προωθείται η διασύνδεση και συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας στη γνωστική περιοχή της τεχνολογίας προηγμένων υλικών.
Για την επαγγελματική απασχόληση, τα αντίστοιχα δικαιώματα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα καθορίζονται από το βασικό πτυχίο ή δίπλωμα του κατόχου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επαγγελματική απασχόληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες έχουν ως τυπική ή ουσιαστική προϋπόθεση τη λήψη σχετικού ΜΔΕ.
Πρόσβαση σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Στέργιος Γιάντσιος