Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Τίτλος ΣπουδώνΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (2018-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαgradschool.cheng.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςmsc@cheng.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Μεταπτυχιακό
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και A.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ.
Οι απαιτήσεις για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη "Χημική και Βιομοριακή Μηχανική" του Τμήματος Χημικών Μηχανικών περιλαμβάνουν την επιτυχή ολοκλήρωση τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων, υποχρεωτικά ενός (1) μαθήματος επιλογής και υποχρεωτικά σεμινάρια το πρώτο εξάμηνο, τεσσάρων (4) κατe5πιλογήν μαθημάτων και υποχρεωτικών σεμιναρίων το δεύτερο εξάμηνο καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Για τη λήψη του διπλώματος απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 30 ανά εξάμηνο.
Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι αφενός η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή ερευνητικό, παραγωγικό ή διοικητικό οργανισμό, αφετέρου η ενθάρρυνση της έρευνας αλλά και της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό ιστό, σε διεπιστημονικούς, επίκαιρους και κρίσιμους τομείς όπως είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια και το περιβάλλον.
Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:
Ειδίκευση 1: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα
Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food
Ειδίκευση 2: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον
Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment
Για την επαγγελματική απασχόληση, τα αντίστοιχα δικαιώματα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα καθορίζονται από το βασικό πτυχίο ή δίπλωμα του κατόχου του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επαγγελματική απασχόληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες έχουν ως τυπική ή ουσιαστική προϋπόθεση τη λήψη σχετικού Δ.Μ.Σ.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές 3ου Κύκλου Σπουδών
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Καθηγητής κ. Βασίλειος Θ. Ζασπάλης