Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Τίτλος ΣπουδώνΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.chem.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@chem.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ"
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Χημεία ή σε αντικείμενο συναφές με μια από τις ειδικεύσεις του προγράμματος.
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικές & Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» μεταξύ των Τμημάτων Χημείας (επισπεύδον), Φυσικής και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον χαρακτηρισμό, την διάγνωση φθοράς και τη διάσωση υλικών και αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην ανάπτυξη και βελτίωση μεθόδων προστασίας τους. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Επιστήμη Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σκοπός του είναι η δημιουργία επιστημονικού δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τρέχοντα προβλήματα φθοράς της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να αναπτύξει νέα τεχνογνωσία και αποτελεσματική μεθοδολογία για την προστασία της. Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά στους διδάσκοντες, στα μαθησιακά αντικείμενα και στην προσέγγιση των προβλημάτων.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι κατe5λάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90). Στα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα τα οποία πιστώνονται συνολικά με 60 ΕCTS (30 ανά εξάμηνο). Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα, η οποία πιστώνεται με 30 ΕCTS.
Χώροι επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Εκπαίδευση, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δημόσιοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες (Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα, ), Ιδιωτικοί φορείς που ασχολούνται με την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) .
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Καθηγητής Π. Σπαθής