Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Τίτλος ΣπουδώνΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ "ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.chem.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@chem.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Χημεία ή σε αντικείμενο συναφές με μια από τις ειδικεύσεις του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές» του Τμήματος Χημείας προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στις εξής τρεις ειδικεύσεις: Ειδίκευση Α «Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία». Ειδίκευση Β «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών». Ειδίκευση Γ «Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών».
Εκπαιδευτικό αντικείμενο του ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές» είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα της ειδίκευσης τους και η εισαγωγή στην έρευνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα τα οποία πιστώνονται με 60 ΕCTS συνολικά. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα η οποία πιστώνεται με 30 ΕCTS. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση 90 ΕCTS και ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 εξάμηνα.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η εκπαίδευση και προετοιμασία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παραγωγής, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στους τομείς της Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, της Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών, και της Χημείας, Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών.
Επιπλέον των βασικών γνώσεων στην ειδίκευση τους, οι απόφοιτοι αποκτούν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, την ικανότητα να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες, να παράγουν νέες ιδέες, να προάγουν την ελεύθερη παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) .
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ