Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.hist.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@hist.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα
Μεταπτυχιακό
Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις, αναλόγως της επιθυμητής ειδίκευσης, αφού ελεγχθούν τα απαιτούμενα τυπικά τους προσόντα (τίτλοι σπουδών, γλωσσομάθεια, βιογραφικό κλπ).
Για την απόκτηση του ΜΔΕ ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία στη διάρκεια τριών εξαμήνων σπουδών (Α, Β, Γ) σε τρία (3) υποχρεωτικά (ένα ανά εξάμηνο) και δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα (Α και Β εξάμηνο), που αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες ECTS. Ένα εκ των ανωτέρω υποχρεωτικών είναι εξατομικευμένο μάθημα για την προετοιμασία της διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονείται κατά το Γ και Δ εξάμηνο, υποστηρίζεται δημόσια, είναι έκτασης έως 30.000 λέξεων.
και πιστώνεται με 45 ECTS.
Σκοπός του ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα είναι: (α) να προσφέρει στους φοιτητές του εξειδικευμένη επαγγελματική ερευνητική κατάρτιση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου της Ιστορίας, (β) να τους εξοικειώνει με νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ιστορική έρευνα και (γ) να τους διδάσκει τη μέθοδο της διεπιστημονικής προσέγγισης των ιστορικών προβλημάτων.
Ο/η απόφοιτος/η έχει επιδείξει
Κριτικές δεξιότητες, που του επιτρέπουν να διατυπώσει και να καθορίσει επακριβώς ένα μείζον ερευνητικό πρόβλημα, να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να το αντιμετωπίσει και να διατυπώσει ένα συμπέρασμα, το οποίο μπορεί να υπερασπιστεί σddνα ακαδημαϊκό πλαίσιο.
Μέριμνα για ποιότητα και ηθική δέσμευση: συνειδητοποίηση των απαιτούμενων προτύπων για επιστημονική έρευνα και δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένης της επίγνωσης για κριτική προσέγγιση και πνευματική εντιμότητα.
Ενημέρωση για επιστημονικά πρότυπα και δέσμευση σε αυτά όσον αφορά την ακρίβεια και τo εύρος των τεκμηρίων που εντοπίστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και υπογράφτηκαν στις επιμέρους εργασίες και στην τελική διατριβή.
Ικανότητα να παρουσιάσει γραπτά κείμενα και να πραγματοποιήσει προφορικές παρουσιάσεις διαφορετικής διάρκειας και πολυπλοκότητας στην ελληνική γλώσσα.
Δυνατότητα επιλογής ενός τομέα εξειδίκευσης, σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών και αξιοποίησης των σχετικών δυνατοτήτων για την προετοιμασία και υλοποίηση ενός σχεδίου έρευνας εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.
Ικανότητα εντοπισμού και ανάκτησης ιστορικού υλικού με τη χρήση της κατάλληλης μεθόδου.
Ικανότητα ανάγνωσης, μετάφρασης και ανάλυσης αρχειακών και εκδομένων πηγών καθώς και ιστοριογραφικών κειμένων διαφόρων περιόδων (ανάλογα με την περίοδο εξειδίκευσης), ερμηνείας και σωστής ένταξής τους στο σχετικό πλαίσιο σε εργασίες, σε γραπτές εκθέσεις και στη διπλωματική εργασία.
Λεπτομερή και κριτικά θεμελιωμένη γνώση της επιλεγμένης περιόδου ή του θεματικού πεδίου εξειδίκευσης στις εργασίες και σε γραπτές αναφορές, καθώς και στη διπλωματική εργασία.
Ικανότητα χρήσης των πόρων των ΤΠΕ με επιστημονικό τρόπο, εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα ανάλυσης κειμένων τόσο σε ηλεκτρονικές όσο και σε αρχειακές, εκδομένες και προφορικές πηγές, ανάλογα με την εξειδίκευση.
Ικανότητα να διακρίνει διαφορετικές τάσεις της επιστημονικής έκφρασης και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα σε περιλήψεις, ανασκοπήσεις, γραπτές και προφορικές εργασίες, καθώς και στη διπλωματική εργασία.
Ικανότητα διεξαγωγής και ολοκλήρωσης ενός ερευνητικού έργου μέσης έκτασης, αξιοποίησης εργαλείων από συναφείς κλάδους και αντιμετώπισης ενός σημαντικού προβλήματος (ανάλογα με την περίοδο εξειδίκευσης), εκπόνησης των πορισμάτων του/της με τη μορφή αφηγηματικού κειμένου (συμπληρωμένου με σημειώσεις, αναφορές, παραρτήματα κάθε είδους, αναλόγως με το θέμα, έως 30.000 λέξεων, και υπεράσπισής του ενώπιον επιτροπής ακαδημαϊκών.
Δεν ισχύει
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,0-6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 εξάμηνα, 120 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS, ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS και 1 ECTS με 25-30 ώρες. (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ΥΑ Φ5/89656/Β3 ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθ. 1-3, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτουμένων ECTS (>=2) που εκφράζει τον φόρτο εργασία που απαιτείται από τον/την φοιτητή/τρια για την ολοκλήρωση του μαθήματος, σεμιναρίου, εξετάσεων κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Εμμανουήλ Βουτυράς