Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.hist.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@hist.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό
Μεταπτυχιακό
Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, αναλόγως της επιθυμητής ειδίκευσης, αφού ελεγχθούν τα απαιτούμενα τυπικά τους προσόντα (τίτλοι σπουδών, γλωσσομάθεια, βιογραφικό κλπ).
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε τέσσερα (4) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα με συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System). O φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει το σύνολο των τεσσάρων (4) μαθημάτων στη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου σπουδών ανά δύο (2) μαθήματα το εξάμηνο. Η πορεία της μεταπτυχιακής του εργασίας παρακολουθείται κατά το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εξάμηνο με τη βοήθεια δύο (2) υποχρεωτικών σχετικών με την εργασία μαθημάτων (20 μονάδες ECTS). Η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία πιστώνεται με 70 ECTS. Το σύνολο των μονάδων ECTS στα πέντε εξάμηνα σπουδών είναι ογδόντα (80) και μαζί με τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία εκατόν πενήντα (150) ECTS.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το παραπάνω Τμήμα.
Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που επιτρέπουν στους αποφοίτους να διεξάγουν εξειδικευμένη έρευνα στους κλάδους της Αρχαιολογίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού και να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της αποκάλυψης, μελέτης και προστασίας των αρχαιολογικών καταλοίπων, της ανάδειξης και διαχείρισης των μνημείων του πολιτισμού και της εκπαίδευσης,
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για:
- να σχεδιάζουν και να διεξάγουν υπεύθυνα πρωτότυπη επιστημονική έρευνα
- να προχωρούν στην κριτική αξιολόγηση και χρήση της γνώσης και ποικίλων μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων
- να αναζητούν με αποτελεσματικό τρόπο βιβλιογραφία και άλλες πηγές σε βιβλιοθήκες, αρχεία και στο διαδίκτυο και να παρουσιάζουν με επιστημονικό τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνάς τους
- να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, καθώς και να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να εκτελούν ερευνητικά έργα.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες:
- να διεξάγουν επιφανειακές και ανασκαφικές αρχαιολογικές έρευνες και να ασχολούνται με θέματα πολιτισμού
- να παρουσιάζουν τα πορίσματα της έρευνας προφορικά και γραπτά σε διαφορετικά ακροατήρια και με τον ενδεδειγμένο κάθε φορά τρόπο
- να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες
- να υποβάλλουν αιτήσεις για ερευνητικά προγράμματα με όλες τις παραμέτρους.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό, επιπλέον της εξειδικευμένης γνώσης της επιστήμης της Αρχαιολογίας έχουν την ικανότητα:
- να δεσμεύονται για την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας που διεξάγουν και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων με κριτική ματιά και εντιμότητα
- να επιλύουν σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια της εργασίας/έρευνας, κατά περίπτωση με τη χρήση νέων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων και γνώσεων προερχομένων από άλλα γνωστικά πεδία
- να αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα
- να σέβονται την πολιτισμική διαφορά και πολυφωνία και να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα διαπολιτισμικής σύγκλισης και σε θέματα φύλου
- να συντονίζουν και να καθοδηγούν ομάδες συνεργατών με στόχο την αποδοτικότερη εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών σε ένα πλαίσιο που απαιτεί καινούργιες στρατηγικές προσεγγίσεις
- να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες με διεθνή και διεπιστημονική σύνθεση και με διεθνή προσανατολισμό
- να εφαρμόζουν τη θεωρητική γνώση στην πράξη
- να επικοινωνούν σε μια ξένη γλώσσα και να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες τεχνολογίες
- να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις
- να αξιολογούν κριτικά τον εαυτό τους.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,0-6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
5 εξάμηνα και θερινή περίοδος, 140 ECTS
Ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος σπουδών στο πρόγραμμα ισοδυναμεί με εξήντα (60) μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστηµα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων), ένα πλήρες εξάµηνο σε τριάντα (30) ECTS και η θερινή περίοδος σε 15 ECTS (1 ECTS=27,5 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή).
Πλήρης φοίτηση
κος Ιάκωβος Μιχαηλίδης