Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
Τίτλος ΣπουδώνΦιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές
Πρόγραμμα Σπουδών2018 ΔΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.edlit.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@edlit.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές
Μεταπτυχιακό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε φιλοσοφικά μαθήματα και σε μια ξένη γλώσσα και δίδουν προφορική συνέντευξη στην αρμόδια επιτροπή επιλογής και εξέτασης.
Το Δ.Π.Μ.Σ. εστιάζει στο γνωστικό πεδίο της Φιλοσοφίας, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της πολιτικής, της ηθικής και του δικαίου. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την εμβάθυνση στη φιλοσοφική έρευνα και διδασκαλία, καθώς και την εφαρμογή τους στα ερευνητικά πεδία της πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας του δικαίου.
To Δ.Π.Μ.Σ. δεν παρέχει κάποιο επαγγελματικό δικαίωμα.
Ο 2ος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) καθιστά δυνατή την πρόσβαση στον 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα).
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6 (Κανονισμός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών)
Τρία (3) Εξάμηνα 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α.Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Δημήτριος Κόκορης