Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Τίτλος Σπουδών"ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ "Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας"
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttps://www.med.auth.gr/content/promesi
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpmsi@med.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας
"ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών καθώς και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις τμημάτων και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, από Τμήματα Σχολών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΠΜΣΙ «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» σύμφωνα με το ΦΕΚ1567/20-10-2004 τροποποίηση ΦΕΚ1807/10-9-2007, ΦΕΚ 3492/29-12-2014 , 1154/3-4-2017 και 2742/10-7-2018 , οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Υ.Α. 67145/Β7, ΦΕΚ 1889/2007/B7). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 15 μαθήματα (Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων), που κατανέμονται ως εξής:
α) στο 1ο εξάμηνο (30 ECTS) 6 μαθήματα υποχρωτικά κορμού,
β) στο 2ο εξάμηνο (30 ECTS) 5 μαθήματα, 4 υποχρεωτικά κατεύθυνσης και 1 επιλογής κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις,
γ) στο 3ο εξάμηνο (30 ECTS), 4 μαθήματα Επιλογής σύνολο 10 ECTS από τα μαθήματα και 20 ECTS από την έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
δ) στο 4ο εξάμηνο (30 ECTS) εκπονούν και ολοκληρώνουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση διαφόρων επιστημόνων στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, την εφαρμογή της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην Ιατρική. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διεθνώς ανταγωνιστικών διπλωμάτων εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία καθώς και σε εφαρμογές που προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής. Εκπαιδεύονται στην επεξεργασία δεδομένων με πολυμέσα, όπως σήματα ή εικόνες, στις επιστημονικές διαδικασίες για την απόκτηση γνώσης μέσα από την χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, αλλά και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονους ιατρικούς τομείς όπως η μοριακή βιολογία, η συστημική φυσιολογία κλπ. Εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί να διεξάγει ανταγωνιστική βασική, εργαστηριακή, κλινική, κοινωνική και εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα. Η εκπαίδευση αφορά σε τρεις βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Βασικής Ιατρικής Έρευνας, Κλινικής Ιατρικής Έρευνας, Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας.
Eπιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να κατανοούν πληροφορία σε μια δεύτερη γλώσσα, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, 7) να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, 8) να αναπτύσσουν κριτική ικανότητα και 9) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα : 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6 (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΗΣ