Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΔΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/i
Διεύθυνση Επικοινωνίαςddpms@ee.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΔΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μεταπτυχιακό
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων πρέπει να είναι τα εξής:
·Ο γενικός βαθμός του πτυχίου (Δίπλωμα 5ετούς φοίτησης ή Πτυχίο 4ετούς φοίτησης).
·Η επίδοση του υποψηφίου ή της υποψήφιας σε συναφή προς το ΔΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
·Η επίδοση του υποψηφίου ή υποψήφιας σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία.
·Η τυχόν υπάρχουσα σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα.
·Η κατοχή άλλων πτυχίων ή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ.
·Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
·Τα αποτελέσματα συνεντεύξεων ή γραπτών εξετάσεων που ενδέχεται να ορίσει η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης.
·
Επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (σύνολο δώδεκα).
Προφορική παρουσίαση - εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Για την επαγγελματική απασχόληση, τα αντίστοιχα δικαιώματα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα καθορίζονται από το βασικό πτυχίο ή δίπλωμα του κατόχου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επαγγελματική απασχόληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε διεπιστημονικά πεδία που συνδυάζουν επιμέρους αντικείμενα των Τμημάτων που μετέχουν στο ΔΠΜΣ, οι οποίες έχουν ως τυπική ή ουσιαστική προϋπόθεση τη λήψη του σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές 3ου Κύκλου Σπουδών.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0 - 10). Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Άριστα: 8,50 - 10,00. Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,0 - 6,49 . Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
3 Εξάμηνα, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτησης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ