Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΓνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές (2018-2022)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.psy.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@psy.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας
Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές
Μεταπτυχιακό
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι: (1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Μαθηματικού, Φυσικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης. (2) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, επιστημονικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/ρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α0).
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές».
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατe5πιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με ογδόντα (80) πιστωτικές μονάδες (ECTS), με 10 ECTS ανά μάθημα και στην εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που ισοδυναμεί με σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτου εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των γνωστικών, μεταγνωστικών και θυμικών διεργασιών σε διαφορετικά πλαίσια, όπως στην εκπαίδευση, στον χώρο των δικαστηρίων, της εργασίας και σε άλλα πεδία της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, καλύπτει τη μελέτη των δυναμικών αλλαγών αυτών των διεργασιών, κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση, υγιή και παθολογική. Η έμφαση είναι τόσο στις γνωστικές διεργασίες χαμηλής και ανώτερης ιεραρχίας, όσο και στον γνωστικό έλεγχο, στο μεταγιγνώσκειν και στη Θεωρία του Νου. Επίσης, καλύπτονται θέματα μελέτης σχετικά με τις επιδράσεις του θυμικού -δηλαδή των κινήτρων, των συναισθημάτων κι άλλων θυμικών παραγόντων, όπως η διάθεση- σε γνωστικά έργα. Οι ηλικιακές ομάδες που μελετώνται έχουν ένα εύρος που εκτείνεται από τη βρεφική ηλικία μέχρι το βαθύ γήρας.
Ανάλογα με την επιλογή των μαθημάτων διαμορφώνεται το προφίλ των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ριας σύμφωνα με τους μαθησιακούς του στόχους. Τρεις κύριοι προσανατολισμοί είναι:
(Α) αυτός των γνωστικών και μεταγνωστικών διεργασιών,
(Β) αυτός των γνωστικών και θυμικών διεργασιών στο υγιές και παθολογικό γήρας και
(Γ) αυτός των εφαρμογών της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ζωή.
Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» αποσκοπεί στην:
α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την εμβάθυνση σε εννοιολογικό επίπεδο και την απόκτηση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για τη μελέτη των γνωστικών λειτουργιών και του γνωστικού ελέγχου, του βιολογικού τους υποστρώματος, και των θυμικών παραγόντων που τις επηρεάζουν, σε εργαστηριακό και εφαρμοσμένο επίπεδο
β) διερεύνηση των χώρων εφαρμογής των ευρημάτων της γνωστικής ψυχολογίας,
γ) σε βάθος επιστημονική έρευνα των σχετικών γνωστικών και θυμικών φαινομένων
δ) απόκτηση εμπειρίας στην ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών διεργασιών
ε) εξοικείωση με παρεμβάσεις σε γνωστικό και συναισθηματικό/θυμικό επίπεδο σε διάφορους πληθυσμούς.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι φοιτητές αναμένεται να:
Α. είναι σε θέση να παράγουν νέες ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά ερωτήματα, να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν ερευνητικά δεδομένα και πληροφορίες, εφαρμόζοντας τις επιστημονικές μεθόδους και κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών.
Β. έχουν αναπτύξει την ικανότητα κριτικής σκέψης και αυτοκριτικής καθώς εκπαιδεύονται να εργάζονται αποτελεσματικά είτε αυτόνομα είτε σε διεπιστημονικές ομάδες και μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις
Γ. είναι ικανοί να χειρίζονται βιβλιογραφικές βάσεις, βάσεις ερευνητικών δεδομένων, λογισμικά στατιστικών αναλύσεων, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης, και να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα, δεξιότητα ιδιαίτερα σημαντική για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξή τους.
Δ. (α) να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα και να αναπτύσσουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και (β) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε σχετικούς πληθυσμούς.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ψυχολογίας έχουν ήδη αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου με τη λήψη του βασικού τους πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ. Α0-12-1979) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236 τ. Α0.10.1998). Οι απόφοιτοι του ίδιου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίοι δεν έχουν βασικό πτυχίο Ψυχολογίας δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Πρόσβαση σε Διδακτορικές Σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές" του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ