Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΚλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
Πρόγραμμα ΣπουδώνΚλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.psy.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@psy.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας
Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
Μεταπτυχιακό
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι: 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής. 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α0). Στο ΠΜΣ «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ψυχολογίας, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου στην ημεδαπή.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων και δύο θερινών περιόδων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» σε δύο ειδικεύσεις:
1.Ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία»
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αυτή την ειδίκευση συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με ογδόντα πέντε (85) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, διάρκειας 1.200 ωρών η οποία ισοδυναμεί με σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
2. Ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία»
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αυτή την ειδίκευση συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά και δύο (2) κατe5πιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με εβδομήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, διάρκειας 1000 ωρών η οποία ισοδυναμεί με σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στην κάθε ειδίκευση.
Σκοπός της ειδίκευσης Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία, σε επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής και έρευνας. Συγκεκριμένα, η ειδίκευση της Κλινικής Ψυχολογίας έχει στόχο να εκπαιδεύσει τις/τους εκπαιδευόμενες/ους να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως κλινικοί ψυχολόγοι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αποφοίτησή τους οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες της ειδίκευσης Κλινικής Ψυχολογίας πρέπει να μπορούν να δράσουν αυτόνομα ως κλινικοί ψυχολόγοι σε όλα τα βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η ψυχολογική εκτίμηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη και η παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο και η σε βάθος επιστημονική έρευνα. Στο πρόγραμμα καλλιεργείται μια διευρυμένη οπτική για την αιτιότητα των ψυχολογικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι πελάτες, με ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα και πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία του ατόμου.
Σκοπός της ειδίκευσης Κλινικής Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η διαγνωστική εκτίμηση και γνωστική αποκατάσταση νοητικών δυσλειτουργιών σε άτομα με πάθηση (νευρολογικής, ψυχιατρικής ή άλλης αιτιοπαθογένειας ή τραυματισμό) που επηρεάζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Περιλαμβάνει την περιγραφή και διερεύνηση του προτύπου συμπεριφοράς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων νευροψυχολογικής αποκατάστασης. Στόχοι είναι η διάγνωση και η φροντίδα του ασθενούς, όπως επίσης και ο προσδιορισμός της διαταραχής και της εγκεφαλικής οργάνωσης. Το εκπαιδευτικό πρότυπο του Π.Μ.Σ. βασίζεται εξίσου στην ακαδημαϊκή και την επαγγελματική κατάρτιση και συμπεριλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία έμπειρων κλινικών νευροψυχολόγων. Οι απόφοιτοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του κλινικού νευροψυχολόγου αυτόνομα και σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους φορείς (νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.) και να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων ή επιμορφωτικά σεμινάρια για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας (π.χ. ιατρούς, λογοθεραπευτές).
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ψυχολογίας έχουν ήδη αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου με τη λήψη του βασικού τους πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ. Α0-12-1979) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236 τ. Α0.10.1998). Οι απόφοιτοι του ίδιου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίοι δεν έχουν βασικό πτυχίο Ψυχολογίας δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Πρόσβαση σε Διδακτορικές Σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές" του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ & 2 ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ, 150 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή) ενώ μία θερινή περίοδος ισοδυναμεί με 15 μονάδες ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευγενία Γεωργάκα