Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Τίτλος ΣπουδώνΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (2018-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://grad-econ.web.auth.gr/del/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςlogistics@econ.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ,ΤΕΙ
Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμύ» είναι η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκαίδευσης στο αντικείμενο Διοίκησης Logsistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Επστήμης της Διοίκησης, των Επιχειρησιακών Λειτουργιών, των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς και η δημιουργία εξιδεικευμένων
επιστημόνων και η προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρια (3) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση δέκα (10) υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με το συνδιασμό εξετάσεων και εργασιών. Όλα τα μαθήματα, οι εξατάσεις και οι εργασίες των φοιτητών διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10) και ο βαθμός μόνο του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ.1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/Β, άρθρ. 60):
Άριστα: 8,5-10,00
Λίαν Καλώς: 6,5-8,49
Καλώς: 6
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS= 25-30 ώρες). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) εφαρμόζονται στο Α.Π.Θ. από το 2007 σύμφωνα με την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, αρθρ.1-3).
Πλήρης φοίτηση.