Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δ.Μ.Σ.
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.enl.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@enl.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 27,5 ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δ.Μ.Σ.
Μεταπτυχιακό
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας υψηλού επιπέδου (Γ1 τουλάχιστον) και επιτυχημένη αξιολόγηση στη διαδικασία επιλογής. Για τις ειδικεύσεις Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας και Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση η επιλογή βασίζεται στη συνολική αξιολογηση φακέλου των υποψήφιων ενώ για την ειδίκευση Γλωσσολογία η αξιολόγηση βασίζεται επιπλέον και σε προσωπική συνέντευξη με τους/τις υποψήφιους.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 3 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά και 3 επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 90. (1 ECTS=27,5 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή).
Το Π.Μ.Σ. «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να ερευνήσουν τη σχέση των λογοτεχνικών κειμένων με την κοινωνία, την ιστορία, την πολιτική και τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν, να οδηγήσει σε μια πιο βαθιά γνώση και κατανόηση του εύρους της λογοτεχνικής/πολιτισμικής παραγωγής και των θεωρητικών προσεγγίσεων, να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες να συμμετέχουν σε έναν δημιουργικό και κριτικό διάλογο προσεγγίζοντας ποικιλία κειμένων από διαφορετικές περιόδους και διαφορετικού αγγλόφωνου πολιτισμού.
Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι:
- άριστο θεωρητικό υπόβαθρο στα γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων,
- δεξιότητες αυτοδύναμης έρευνας,
- σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και
- εξειδίκευση με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής
εξειδικευμένου έργου υψηλής ποιότητας.
Συγκεκριμένα,
- η ειδίκευση «Γλωσσολογία» στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο στη θεωρητική γλωσσο-
λογία, έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Προγράμματος να αποκτήσουν σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση, καθώς και δεξιότητες που θα οδηγούν σε αυτοδύναμη έρευνα και ανάλυση σύνθετων γλωσσολογικών προβλημάτων. Η ικανότητα αυτοδύναμης έρευνας που αποκτούν οι φοιτητές/τριες αφορά τα επιμέρους επίπεδα της θεωρητικής γλωσσολογίας, τη διεπαφή τους, καθώς και ποικίλα πεδία εφαρμογής της γλωσσολογικής θεωρίας, π.χ. διδακτική γλωσσών, γλωσσική τεχνολογία, λογοπαθολογία, κ.ά.,
- η ειδίκευση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη γλωσ-
σική διδασκαλία. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να διερευνήσουν
και να εξετάσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης καθώς επίσης και τη σημασία
τους για τη γλωσσική διδασκαλία,
- η ειδίκευση «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» έχει ως στόχο τη σύνδεση της διδακτικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη για τη διδασκαλία των γλωσσικών στοιχείων και την οργανική ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, με στόχο την προώθηση της μη ρητής διδασκαλίας της γλώσσας, αλλά και την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ. εμπεριέχουν:
1. εξαιρετική γνώση του γνωστικού αντικειμένου της
ειδίκευσης που επιλέγουν,
2. γνώση μεθοδολογίας έρευνας,
3. ικανότητα ανεξάρτητης εκπόνησης έρευνας και συγγραφής ακαδημαϊκού έργου,
4. δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών,
5. δυνατότητα λήψης αποφάσεων,
6. δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης στην πράξη,
7. δυνατότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις,
8. πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες,
9. δυνατότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας,
10. ανάπτυξη διεπιστημονικότητας,
11. δυνατότητα παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών,
12. απόκτηση κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και
13. ευαισθησία σε θέματα φύλου, διαφορετικότητας
και διαπολιτισμικότητας
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Πρόσβαση σε εκπόνηση διδακτορικών σπουδών.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,0-6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Το Π.Μ.Σ. «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με τρεις ειδικεύσεις, όλες εκ των οποίων διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Πλήρης φοίτηση
Ζωή Κ. Δέτση