Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Τίτλος ΣπουδώνΔίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΜΦ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαcnss.csd.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms_info@csd.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο συναφούς Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων" του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ έχει ως αντικείμενο την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέροντάς τους τόσο θεωρητική όσο και τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση στους τομείς που αφορούν Δίκτυα κορμού, Δίκτυα πρόσβασης, ασύρματα και οπτικά, Τεχνολογίες cloud, Φωτονική τεχνολογία, Νέα γενιά εξαρτημάτων και συστημάτων, Κρυπτογραφία, Ασφάλεια Ασυρμάτων και Οπτικών Δικτύων, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ασφάλεια και ιδιωτικότητα της πληροφορίας και των συστημάτων καθώς και τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα αιχμής των Τεχνολογιών Δικτύων Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάατων με προοπτικές στη νέα αγορά εργασίας.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων" του Τμήματος Πληροφορικής απαιτείται εντός της μέγιστης χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στην παρ.1 του άρ. 5 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος (<http://cnss.csd.auth.gr/files/internal-regulation-gr.pdf>), η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι εξήντα (60) ECTS προέρχονται από μαθήματα και οι τριάντα (30) ECTS προέρχονται από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο σε αντικείμενο της κατεύθυνσης ειδίκευσης και η οποία εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή.
Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων" εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την εξειδίκευση σddναν από τους τομείς που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου , 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει
Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός θεωρείται το έξι (6) τόσο για τα μεταπτυχιακά μαθήματα ή για τυχόν προπτυχιακά μαθήματα όσο και για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων" του Τμήματος Πληροφορικής <http://cnss.csd.auth.gr/files/internal-regulation-gr.pdf>)
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης και μερική φοίτηση.
κος ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ