Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Τίτλος ΣπουδώνΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.chem.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@chem.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων"
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Χημεία ή σε αντικείμενο συναφές με μια από τις ειδικεύσεις του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων» προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ηλεκτροχημεία, Φωτοηλεκτροχημεία και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους στοχεύοντας στην κατά το δυνατό αρτιότερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, καθώς και στην εισαγωγή τους στην έρευνα μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας των διδασκόντων στο αντικείμενο του προγράμματος. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα τα οποία πιστώνονται με 60 ΕCTS συνολικά. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα η οποία πιστώνεται με 30 ΕCTS. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση 90 ΕCTS και διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση τόσο της έρευνας στην επιστήμη και τεχνολογία των Ηλεκτροχημικών Συστημάτων όσο και της παροχής υπηρεσιών σε τομείς μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη. Το επιστημονικό πεδίο της Ηλεκτροχημείας (άλληλομετατροπή ηλεκτρικής και χημικής ενέργειας, αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας) βρίσκει πολλές εφαρμογές στην παραγωγή χημικών και στην επεξεργασία υλικών, αλλά και στην προστασία περιβάλλοντος, στη χημική ανάλυση και, βέβαια, στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ηλεκτροχημικές τεχνικές και διεργασίες είναι περιβαλλοντικά φιλικές («πράσινες») και αποδοτικότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες συμβατικές. Παραδείγματα χώρων στους οποίους απαιτούνται και μπορούν να αξιοποιηθούν οι εξειδικευμένες γνώσεις των αποφοίτων του προγράμματος είναι η Χημική Βιομηχανία, η Βιομηχανία Μπαταριών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, η Δημόσια Διοίκηση, η Εκπαίδευση, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, οι Δημόσιοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και εξειδικευμένα Αναλυτικά Εργαστήρια. Επιπλέον της επιστημονικής γνώσης, οι απόφοιτοι αποκτούν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, την ικανότητα να αναζητούν να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες, να παράγουν νέες ιδέες, να προάγουν την ελεύθερη παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) .
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Θ. Δ. Καραπάντσιος