Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος Σπουδών"Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες (2018-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttps://www.med.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςsakkageor@auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας
Καραγιάννης Αστέριος, Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Δημητριάδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας ΠΔΜ
"Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες"
Μεταπτυχιακό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Ειδικοί πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές) και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας, Παιδαγωγοί) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕ.Ι. ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).
Η εισαγωγή των φοιτητών βασίζεται σε βαθμολόγηση των τεκμηριωμένων προσόντων και της προφορικής συνέντευξής τους.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν στα υποχρεωτικά μαθήματα, στα μαθήματα επιλογής καθώς και στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ.1231/Β1/425,ΦΕΚ 1099/2000/Β, άρθρο 60):
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το (έξι) 6,00 (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
2 ΕΞΑΜΗΝΑ (συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου), 75 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης, κλπ.
Εντατική πλήρης φοίτηση ή μερικής φοίτησης.
κα Θεοδώρα Γαζοπούλου-Τσουφλίδου