Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Τίτλος ΣπουδώνΑειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.saps.agro.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςmsc-aeiforiki@agro.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή
Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις εισαγωγής: Στο ΠΜΣ δεκτοί γίνονται κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Θετικών Επιστημών και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφών με τις θεματικές επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ (Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος, Γεωργία, Ανθοκομία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία και Βιομετρία-Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός), της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΑΕΙ σχετικών με τις θεματικές επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ
Απαιτήσεις του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους βασικές επιστημονικές αρχές, ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που θα τους καθιστούν ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας γνώσης και δεξιοτήτων καθώς και για την υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι, θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό και στην αειφορική διαχείριση των γεωργικών συστημάτων παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔ ανέρχονται τουλάχιστον σε 105 ECTS. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάμηνα μεταπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 75 ECTS. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (διατριβή) ορίζεται στις αρχές του Αe5ξαμήνου και αρχίζει με ανασκόπηση βιβλιογραφίας, στη συνέχεια ακολουθεί το πειραματικό μέρος, το οποίο πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο (πρώτη φάση, με 15 ECTS) και ολοκληρώνεται με την επεξεργασία (ανάλυση) των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος στο τέλος του τρίτου (Γεξαμήνου (δεύτερη φάση, με 15 ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί συνολικά σε 30 ECTS. Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και έξι (6) τουλάχιστον από τα μαθήματα επιλογής, σε μια από τις ακόλουθες θεματικές επιστημονικές περιοχές: Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος, Γεωργία, Ανθοκομία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία και Βιομετρία-Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός ή συνδυασμούς τους ή μαθήματα άλλων ΠΜΣ του ΑΠΘ, με σκοπό την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, ανάλογα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και τα μαθήματα που επιλέγουν σε μια από τις παραπάνω θεματικές περιοχές, αποκτούν επίκαιρες και διευρυμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να α) προάγεται η επιστημονική κριτική τους σκέψη, β) να κατανοούν τις βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας και να αποκτούν την ικανότητα και δεξιότητα να τις εφαρμόζουν στην πράξη, γ) να εξοικειώνονται στη χρήση σύγχρονων επιστημονικών οργάνων, μεθοδολογιών και τεχνικών που είναι απαραίτητα για την απόκτηση πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων, τον τρόπο επεξεργασίας τους και την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη μορφή ενός έγκυρου δημοσιεύματος ή την δημόσια παρουσίαση και υποστήριξή τους, δ) να εξοικειώνονται με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και βάσεων δεδομένων με σκοπό την αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών, αποδεκτών από την επιστημονική κοινότητα, την ανάλυσή τους και την κατανόησή τους και, στη συνέχεια, την αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων τους σε σύγκριση με την διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία, όπως επίσης και τη διάδοση (διάχυση) αυτών των επιστημονικών πληροφοριών.
Οι φοιτητές/τριες, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, επιλέγουν μια σειρά μαθημάτων που συμβάλουν στην διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχή πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας σε μια από τις παρακάτω θεματικές επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα:
1.Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος: Σκοπός της θεματικής περιοχής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε γενικότερα θέματα "Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος", αλλά και σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τις Κλιματικές Μεταβολές και το Περιβάλλον. Η θεματική περιοχή συνδέεται με την απόκτηση βασικών-στοιχειωδών γνώσεων σε θέματα "Οικολογίας Φυσικών, Υγροτοπικών και Γεωργικών Οικοσυστημάτων", "Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυσημάτων" και "Προστασίας του Περιβάλλοντος" που είναι απαραίτητες για έναν απόφοιτο στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
2.Γεωργία: Σκοπός της θεματικής περιοχής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε γενικότερα θέματα "Γεωργίας" που συνδέονται άμεσα με τις Κλιματικές Μεταβολές. Η θεματική περιοχή συνδέεται επίσης με την απόκτηση βασικών-στοιχειωδών γνώσεων σε θέματα "Γεωργίας", "Θρέψης Φυτών", "Βιοοικονομίας", "Ζιζανιολογίας" και "Τοξικολογίας" που είναι απαραίτητες για έναν απόφοιτο στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
3.Ανθοκομία: Σκοπός της θεματικής περιοχής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε γενικότερα θέματα "Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας" που συνδέονται άμεσα με τις Κλιματικές Μεταβολές. Η θεματική περιοχή συνδέεται με την ελάχιστη κατάρτιση σε θέματα "Ανθοκομίας" και "Κηποτεχνίας" που δύναται να αποκτήσει ένας απόφοιτος στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
4.Δενδροκομία: Σκοπός της θεματικής περιοχής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε γενικότερα θέματα "Δενδροκομίας" που συνδέονται άμεσα με τις Κλιματικές Μεταβολές. Η θεματική περιοχή συνδέεται επίσης με την απόκτηση βασικών-στοιχειωδών γνώσεων σε θέματα "Δενδροκομίας", "Μετασυλλεκτικής φυσιολογίας" και "Ποιοτικής ανάλυσης" των παραγόμενων προϊόντων. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για έναν απόφοιτο στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
5.Λαχανοκομία: Σκοπός της θεματικής περιοχής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε γενικότερα θέματα "Λαχανοκομίας" που συνδέονται άμεσα με τις Κλιματικές Μεταβολές. Η θεματική περιοχή συνδέεται με την απόκτηση βασικών-στοιχειωδών γνώσεων σε θέματα "Λαχανοκομίας", "Μετασυλλεκτικής φυσιολογίας", "Θρέψης φυτών" και "Ποιοτικής ανάλυσης" των παραγόμενων προϊόντων. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για έναν απόφοιτο στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
6.Μελισσοκομία: Σκοπός της θεματικής περιοχής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε γενικότερα θέματα "Μελισσοκομίας" που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή Αρχών Αειφορικής Διαχείρισης και τις επιδράσεις των Κλιματικών Μεταβολών. Η θεματική περιοχή συνδέεται με την απόκτηση βασικών-στοιχειωδών γνώσεων σε θέματα "Μελισσοκομίας" και "Ποιοτικής αποτίμησης προϊόντων κυψέλης" που είναι απαραίτητες για έναν απόφοιτο στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
7.Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία: Σκοπός της θεματικής περιοχής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε γενικότερα θέματα "Φυσιολογίας-Οικοφυσιολογίας φυτών", αλλά και σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τις Κλιματικές Μεταβολές και την προσαρμογή των καλλιεργούμενων φυτών σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις. Η θεματική περιοχή συνδέεται με την απόκτηση βασικών-στοιχειωδών γνώσεων σε θέματα "Φυσιολογίας-Οικοφυσιολογίας" φυτών που είναι απαραίτητες για έναν απόφοιτο στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
8.Βιομετρία-Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός: Σκοπός της θεματικής περιοχής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε γενικότερα αλλά και σε εξειδικευμένα θέματα Βιομετρίας-Ανάλυσης Δεδομένων και Γεωργικού Πειραματισμού, τα οποία υποστηρίζουν σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τις Κλιματικές Μεταβολές. Η θεματική περιοχή εστιάζεται στην απόκτηση βασικών-στοιχειωδών θεωρητικών γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων σε θέματα "Βιομετρίας-Ανάλυσης Δεδομένων και Γεωργικού Πειραματισμού" που είναι απαραίτητες για έναν απόφοιτο στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
Επαγγελματική αποκατάσταση (εάν υπάρχει): Επιβοηθητικός τίτλος σπουδών για την ανεύρεση εργασίας ως εξειδικευμένο προσωπικό στους παρακάτω τομείς:
α. Δημόσιος Τομέας: Ειδικές υπηρεσίες σχετικών Υπουργείων με τη γεωργία (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΓΑ κ.ά.), Ανάπτυξης
(Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.ά.), Παιδείας (Σύμβουλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ.ά.), Οικονομικών (Υπηρεσίες
Ελέγχου, Γενικό Χημείο του Κράτους κ.ά.), Υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων, Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Ιδιωτικός Τομέας:
ι) Εταιρείες Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Λιπασμάτων, Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων Γεωργικών Εισροών.
ιι) Σύμβουλοι Παραγωγής σε Θερμοκήπια, Δενδροκομικές, Λαχανοκομικές, Αμπελο-οινικές, Ανθοκομικές και
Μελισσοκομικές Εκμεταλλεύσεις.
ιιι) Εταιρείες Συμβούλων Γεωργικών Επιχειρήσεων, Πιστοποιητικοί Οργανισμοί, Βιομηχανίες Μεταποίησης, Εργαστήρια Αναφοράς.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές 2ου επιπέδου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Σύστημα βαθμολογίας, και αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών:
Στο ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης χρησιμοποιείται η κλίμακα 1 έως 10 για την αξιολόγηση κάθε
υποχρέωσης που απορρέει από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Άριστα (Arista) Excellent: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς (Lian Kalos) Very Good: 6,50-8,49
Καλώς (Kalos) Good: 6,00-6,49
Ανεπιτυχώς (Anepitychos) Fail: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6 (Άρθρο 7 του Εσωτερικού κανονισμού, ΦΕΚ τ.Β892 /28-05
2019,http://www.saps.agro.auth.gr/index.php/el/courses/esoterikos-kanonismos-leitourgias).
3 Εξάμηνα, 105 ECTS
Σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 3, ΦΕΚ 1466/τ.Β/13.08.2007 της απόφασης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS. Ένα (1) ECTS=25 ώρες φόρτου εργασίας του φοιτητή/τριας. Τα μαθήματα πιστώνονται από 4 έως 8 ECTS με εξαίρεση τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που πιστώνεται με 30 ECTS. Με τα δεδομένα αυτά, το ΠΜΣ απεικονίζεται, σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής: Α΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες, Β΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες, Γ΄ εξάμηνο: 15 πιστωτικές μονάδες και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 πιστωτικές μονάδες [η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα αρχίζει με ανασκόπηση βιβλιογραφίας, στη συνέχεια θα ακολουθεί το πειραματικό μέρος που θα πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο (πρώτη φάση με 15 ECTS) και τέλος θα ολοκληρώνεται με την επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο τέλος του τρίτου (Γεξαμήνου (δεύτερη φάση με 15 ECTS)]. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χορηγείται παράταση σπουδών μέχρι ένα έτος.
Πλήρης φοίτηση με υποχρεωτική παρουσία σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών.
κος Στέφανος Δ. Κουνδουράς