Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τίτλος ΣπουδώνΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" (2019 ΕΩΣ 2019)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://msc-lilles.nured.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςmsc-lilles@nured.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται: α) σε παρακολούθηση 9 μαθημάτων που θα συμπληρώνουν 90 ECTS και β) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Συνολικά απονέμονται 120 ECTS.
Αντικείμενο του Προγράμματος:
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η έρευνα στον χώρο της εκπαιδευτικής καινοτομίας, της Διά Βίου Μάθησης και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης με έμφαση στην ποιότητα και την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, απόφοιτους/ες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική καινοτομία, στη Δια Βίου Μάθηση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων.
Ο Σκοπός του Προγράμματος:
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες του τις απαραίτητες ερευνητικές δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και γενικότερα δεξιότητες που θα τους κατά στήσουν ικανούς:
·Να διαθέτουν τη σχετική αυτονομία, τη διοικητική επάρκεια και τις ηγετικές δεξιότητες που απαιτούνται από τα στελέχη της εκπαίδευσης.
·Να συμμετέχουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα μιας κοινωνίας και ενός εκπαιδευτικού συστήματος.
·Να διαχειρίζονται τις θεωρητικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να εντρυφήσουν στην περιοχή της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
·Να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών διοίκησης ποιότητας και καινοτομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
·Να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.
·Να στελεχώσουν θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών Διά Βίου Μάθησης, εισαγωγής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών καινοτομιών και εισαγωγής και προώθησης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Γνώσεις: Θεωρητικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές γνώσεις σχετικά με τη Διά Βίου Μάθηση και την Ηγεσία στην εκπαίδευση με έμφαση στην ενίσχυση των σταδίων της ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης των νέων γνώσεων.
Δεξιότητες: Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, εισαγωγής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών καινοτομιών και εισαγωγής και προώθησης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και με την αποτελεσματική άσκηση του έργου της Διοίκησης και της Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων.
Ικανότητες: Οι απόφοιτοι/τες του ΠΜΣ κατέχοντας γνώσεις και δεξιότητες στο γνωστικό αντικείμενο της Διά Βίου Μάθησης και της Διοίκησης και Ηγεσίας της Εκπαίδευσης, θα είναι ικανοί/ες να δραστηριοποιηθούν σε θέσεις σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο της Διοίκησης και της Ηγεσίας σε εκπαιδευτικές μονάδες και οργανισμούς.
Δεν υπάρχει.
Η κατοχή του Μεταπτυχιακού επιτρέπει την εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα: 8.50-10
Λίαν καλώς: 6.50-8.49
Καλώς: 6.00-6.49
Ανεπιτυχώς: 0.00-5.99
Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 6
4 Εξάμηνα, 120 ECTS.
Δύο πλήρη ακαδημαϊκά έτη σπουδών ισοδυναμούν με 120 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS= 25 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το/τη φοιτητή/τρια για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Μαρία Μπιρμπίλη