Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) "Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο"
Πρόγραμμα Σπουδών2019 Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.frl.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@frl.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) "Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο"
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Ανάλογα με την ειδίκευση που επιλέγουν να εισαχθούν ορίζονται τα εξής κριτήρια: "Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία": άριστη γνώση μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, "Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου": άριστη γνώση της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο" με ειδικεύσεις: α) Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία και β) Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Π.Α 7928/14-11-2018, ΦΕΚ 5371/2018 τ.Β΄). Για την ειδίκευση " Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου " οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και την πραγματοποίηση σχολιασμένης μετάφρασης. Στα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα της Ειδίκευσης που έχουν επιλέξει (30 ECTS το εξάμηνο) και στο 4ο εξάμηνο εκπονούν τη διπλωματική εργασία ή σχολιασμένη μετάφραση. Οι φοιτητές της ειδίκευσης " Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου " οφείλουν να κάνουν πρακτική επαγγελματική άσκηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας και της Μεταφρασεολογίας-Μετάφρασης και η εκπαίδευση/κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες.
Σκοποί του Προγράμματος είναι:
1. Η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής της Γλώσσας.
2. Η εκπαίδευση εξειδικευμένων μεταφραστών και η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στους τομείς της Μεταφρασεολογίας-Μετάφρασης με έμφαση στη μετάφραση κειμένων που ανήκουν στο χώρο της Λογοτεχνίας και των Επιστημών του Ανθρώπου, ως βάθρο της σκέψης και του πολιτισμού.
3. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών/πολιτισμών, και της μετάφρασης ως πράξης.
4. Η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
5. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτώμενης με την αρχή της γλωσσικής/πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρωπαϊκό χώρο.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Παναγιώτης Παναγιωτίδης