Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://promesip.med.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpromesip@med.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικής και Μαθηματικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, ή Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, και Πληροφορικής, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2813/16-07-2018, 1290/16-04-2019 και 3566/24-09-2019, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Υ.Α. 67145/Β7, ΦΕΚ 1889/2007/B7). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα (Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων), που κατανέμονται ως εξής: α) στο 1ο εξάμηνο (30 ECTS, β) στο 2ο εξάμηνο (30 ECTS), και γ) στο 3ο εξάμηνο (30 ECTS). Στο 4ο εξάμηνο (30 ECTS) εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που αφορά στην Ιατρική Πληροφορική, έναν εντελώς σύγχρονο τομέα της Ιατρικής, ο οποίος προέκυψε από την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, όπως και από την εφαρμογή τους στην Ιατρική. Σκοπός είναι η προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε τομείς τεχνολογικών εφαρμογών στην Ιατρική έρευνα, το οποίο θα είναι σε θέση να συμβάλει σε υπηρεσίες υγείας μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών. Εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση-κατάρτιση των φοιτητών, μέσω της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων, που αφορούν τόσο στη γενική ερευνητική μεθοδολογία στην ιατρική πληροφορική, όσο και στην εξειδίκευση στην εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΡΟΜΕΣΙΠ είναι ικανοί να χειρίζονται προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη δημιουργία αλγορίθμων, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών, να εφαρμόζουν μεθόδους διαχείρισης δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης βιοϊατρικού σήματος και εικόνας, να χειρίζονται βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων + ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης και να δημιουργούν διαδικτυακές εφαρμογές.
Eπιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να κατανοούν πληροφορία σε μια δεύτερη γλώσσα, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, 7) να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, 8) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 9) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,00 -6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το έξι (6) (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Στέφανος Τριαρίδης