Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Γεωλογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.geo.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@geo.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Γεωλογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν φαινόμενα και διεργασίες στη λιθόσφαιρα και το εσωτερικό της Γης, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα, καθώς και τη σχέση τους με τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο Γεωλογικό χρόνο. Το Τμήμα Γεωλογίας παρέχει σε όλους τους πτυχιούχους του τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωλόγου. Επιπρόσθετα, παρέχει σε κάθε φοιτητή του τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του σε μία από τις επτά διαθέσιμες (7) υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν αυστηρά διακεκριμένα όρια μεταξύ τους, καθότι μοιράζονται κάποια κοινά μαθήματα, ενώ παράλληλα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του με επιπλέον επιλογή μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις. Οι υποχρεωτικές κατευθύνσεις είναι: 1) Τεκτονική - Στρωματογραφία, 2) Εφαρμοσμένη Γεωλογία, 3) Ορυκτολογία-Πετρολογία, 4) Koιτασματoλoγία-Οικονομική Γεωλογία, 5) Γεωφυσική, 6) Μετεωρολογία και Κλιματολογία και, 7) Περιβαλλοντική Γεωγραφία. Για τη λήψη του πτυχίου o φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον 240 ECTS, που κατανέμονται ως εξής: Από τα υποχρεωτικά μαθήματα 173-181 ECTS και από τα κατe5πιλογήν μαθήματα 59-67 ECTS. Οι σπουδές περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις υπαίθρου. Η άσκηση των φοιτητών στην ύπαιθρο περιλαμβάνει υποχρεωτικές γεωλογικές χαρτογραφήσεις και σε κάθε εξάμηνο υποχρεωτικές ασκήσεις σε αντίστοιχα μαθήματα, καθώς και κατe5πιλογήν πολυήμερες ασκήσεις. Στο τέλος των σπουδών του ο φοιτητής απαιτείται να εκπονήσει Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία με 8-16 ECTS. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ένας αριθμός φοιτητών να ασκηθεί στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης σε επαγγελματικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς με τη συνεπίβλεψη Καθηγητών του Τμήματος, από την οποία λαμβάνουν 4 ECTS. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ένας αριθμός φοιτητών να ασκηθεί στο πλαίσιο Πρακτικής Εκπαιδευτικής Άσκησης σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαγγελματικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς υπό την καθοδήγηση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με τη συνεπίβλεψη Καθηγητών του Τμήματος, από την οποία λαμβάνουν 4 ECTS. Για κάθε κατεύθυνση υπάρχει ένας κατάλογος κατe5πιλογήν μαθημάτων με συνάφεια μεταξύ τους. Από τα μαθήματα αυτά o φοιτητής υποχρεούται να επιτύχει σε όσα του εξασφαλίζουν 42 ECTS τουλάχιστον, ενώ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, να δηλώσει και να εξετασθεί σε μαθήματα που του εξασφαλίζουν επιπλέον ECTS, είτε από την ίδια, είτε από άλλη κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής μπορεί να πάρει και 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις, θεμελιώδεις και εξειδικευμένες, και δεξιότητες στην εφαρμογή θεωρητικών, πειραματικών και εργαστηριακών μεθόδων έρευνας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, ανάπτυξης και αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος (εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, έργα υποδομής και τεχνικά έργα, χρήση γης, διαχείριση υδάτινου δυναμικού) και ειδικότερα σε μεθόδους έρευνας πεδίου που αφορούν τα ακόλουθα αντικείμενα έρευνας και μελέτης: Σύνταξη γεωλογικών μελετών, όπως ενδεικτικά γεωμορφολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, ορυκτολογικών, πετρολογικών κοιτασματολογικών, γεωχημικών, τεκτονικών, στρωματογραφικών, νεοτεκτονικών, σεισμοτεκτονικών, γεωφυσικών, παλαιογεωγραφικών, εδαφολογικών, φωτογεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών (π.χ. για το αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον) και στη σύνταξη των αντίστοιχων χαρτών εφαρμογών με την βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.), καθώς και ειδικών διασκοπήσεων (γεωφυσικών, γεωτεχνικών, γεωχημικών, ραδιομετρικών, κλπ.)·Υλοποίηση γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών έργων υποδομής τεχνικών έργων και αστικής ή περιφερειακής ανάπτυξης (π.χ. προσδιορισμός των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων της συμπεριφοράς γεωυλικών και ερμηνείας γεωλογικών καταστάσεων) με χρήση εργαστηριακών και επιτόπιων δοκιμών, όπως π.χ. δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, γεωφυσικών διασκοπήσεων και εφαρμογών τηλεπισκόπησης.·Έρευνα, χαρτογράφηση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ορυκτών, υδατικών και ενεργειακών πόρων (συμπεριλαμβανομένων μεταλλευτικών και βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων, αδρανών υλικών και πολύτιμων λίθων), καθώς και έργων μεταλλευτικής γεωλογίας. Προγραμματισμό, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση δεδομένων ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και σχετικών έργων για γεωλογικούς, κοιτασματολογικούς, υδρογεωλογικούς, μεταλλευτικούς, γεωτεχνικούς, γεωθερμικούς σκοπούς και στην αναζήτηση υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων και υποθαλάσσιων γεωλογικών ερευνών. ·Εργασίες και μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφικών φαινομένων και σχετικού σχεδιασμού (π.χ. έναντι σεισμών, κατολισθήσεων, κατακρημνίσεων, καθιζήσεων, ηφαιστείων, πλημμυρών και ξηρασίας). Εργασίες και μελέτες προστασίας, αξιοποίησης, αποκατάστασης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. μελέτη και ανάδειξη παλαιοντολογικών ευρημάτων, γεωλογικών μνημείων, γεωπάρκων, γεωτόπων, σπηλαίων)·Μετεωρολογικές μετρήσεις και μελέτες για την ανάλυση και πρόγνωση του καιρού που στηρίζονται στην απόκτηση ειδικών γνώσεων σε θέματα βασικής, θεωρητικής και εφαρμοσμένης Μετεωρολογίας, καθώς και κλιματολογικές μελέτες για την σε βάθος κατανόηση του αντικειμένου των κλιματικών μεταβολών. Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωλόγου στις διάφορες κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις του, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω στελεχώνοντας παραγωγικούς και διαχειριστικούς φορείς οικονομίας, ανάπτυξης έργων υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, μπορούν να διδάξουν στα αντικείμενα της Γεωλογίας, Γεωγραφίας και περιβαλλοντικών επιστημών στη Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση, αλλά και να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην δημόσια διοίκηση, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, σε οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, στις υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και στους οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου ορυκτών, υδάτινων και ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,0-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Κωνσταντίνος Βουβαλίδης