Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2022 - 2023
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.hist.auth.gr.
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@hist.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σε μαθήματα υποχρεωτικά (εισαγωγικά), υποχρεωτικά ειδίκευσης, υποχρεωτικά ειδίκευσης φροντιστήρια, υποχρεωτικά κατe5πιλογήν. Προσφέρονται επίσης μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Οι ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα είναι δύο: Α. Ιστορίας Β. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Oι φοιτητές δύνανται να κάνουν πρακτική άσκηση σε δημόσιες πινακοθήκες, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα. Οι φοιτητές της ειδίκευσης της Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης δύνανται να συμμετέχουν σε πανεπιστημιακές ανασκαφές που διενεργούνται σε αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση ιστορικών και αρχαιολόγων που να διαθέτουν εποπτεία στο σύνολο του ανθρώπινου πολιτισμού και της ιστορίας του, από την απώτατη προϊστορία μέχρι τη σύγχρονη εποχή, να είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα στους κλάδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας, καθώς και να είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές της ιστορίας και της αρχαιολογίας στο πεδίο της σύγχρονης κοινωνίας. Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που επιτρέπουν στους αποφοίτους να προσφέρουν υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Πολιτισμού και Μνημείων Πολιτισμού.
Oι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με την ειδίκευση και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για: α) τη διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β) την προστασία, μελέτη και ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων, γ) την επιστημονική έρευνα στην ιστορία και τον πολιτισμό από την παλαιολιθική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δ) την οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης στα γνωστικά πεδία της ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και της κοινωνικής ανθρωπολογίας σε μουσεία και εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικά σε δράσεις δημόσιας ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και κοινωνικής ανθρωπολογίας, ε) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα βιοαρχαιολογίας, αναλυτικών τεχνικών αρχαιολογικού υλικού πολιτισμού, θεωρίας της αρχαιολογίας, ειδικών θεμάτων (νομισματική, επιγραφική, σιγιλλογραφία), στ) την παροχή υπηρεσιών σε θέματα αρχειοθέτησης και οργάνωσης αρχείων και συλλογών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, ζ) την εκτέλεση εργασιών πεδίου αρχαιολογικής ανασκαφικής και επιφανειακής έρευνας, και εθνογραφικής, λαογραφικής και ιστορικής επιτόπιας έρευνας, η) την τεκμηρίωση υλικού πολιτισμού και θ) την ανάληψη ρόλου εμπειρογνώμονα στα συναφή γνωστικά αντικείμενα σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν την ικανότητα: α) να εφαρμόζουν τη γνώση τους στην πράξη,, β) να εργάζονται σε ομάδες με διεθνή σύνθεση και με διεθνή προσανατολισμό, γ) να εργάζονται σε διεπιστημονικό περιβάλλον, δ) να σχεδιάζουν και να εκτελούν ερευνητικά έργα, ε) να συντονίζουν ομάδες συνεργατών με στόχο την αποδοτικότερη εκτέλεση της εργασίας, στ) να επιλύουν σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ζ) να σέβονται και να κατανοούν την πολυπολιτισμικότητα, η) να σέβονται την πολιτισμική διαφορά και πολυφωνία και να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα διαπολιτισμικής σύγκλισης και σε θέματα φύλου, θ) να σέβονται τη σημασία της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ι) να προάγουν την ελεύθερη ιστορική και αρχαιολογική σκέψη.
Οι πτυχιούχοι εντάσσονται (Ν. 1566/1985, αρθ. 14 παρ. 8. εδ. Β) στην κατηγορία των εκπαιδευτικών ΠΕ2 (Φιλολόγων), από την οποία στελεχώνεται η Μέση Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00- 4,99
Ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Ιάκωβος Μιχαηλίδης