Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Κτηνιατρικής
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.vet.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@vet.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Κτηνιατρικής
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις εθνικού επιπέδου
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Κτηνιατρικής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού-υποχρεωτικά) 300 ECTS. Τα μαθήματα καλύπτουν 10 εξάμηνα, ενώ οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πρακτική άσκηση μετά το τέλος του 4ου-6ου και 8ου εξαμήνου. Το σύστημα ECTS είναι μια αριθμητική τιμή (από 1-60) που αποδίδεται σε κάθε μάθημα για να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π. Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS. Το προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής αποσκοπεί στη λήψη ιστορικού-συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των ζώων, γενική κλινική εξέταση, επίγνωση.
Όλοι οι επαγγελματικοί κτηνιατρικοί τίτλοι που προσφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να πληρούν ορισμένες <<ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης>>. Αυτές ορίζονται στο άρθρο 38 της οδηγίας της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ), ώς εξής:
Η εκπαίδευση των κτηνιάτρων περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πλήρους παρακολούθησης, η οποία επιπλέον πρέπει να εκφράζεται με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS, πανεπιστημίου ή ανώτατου ιδρύματος που είναι σε θέση να παρέχει αναγνωρισμένη ισοδύναμη κατάρτιση ή που βρίσκεται υπό την επίβλεψη πανεπιστημίου, και καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών.
Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου θα πρέπει να παρέχει τη βεβαιότητα ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
α) Επαρκή γνώση των επιστημών στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες ενός κτηνιάτρου, καθώς και του Ευρωπαϊκού δικαίου που σχετίζεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.
β) Επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη δομή, τις λειτουργίες, τη συμπεριφορά και τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων, καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτροφή, τη διατροφή, την ευημερία, την αναπαραγωγή και την υγιεινή γενικά.
γ) Τις κλινικές, επιδημιολογικές και αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την πρόληψη , διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αναισθησίας, της ασηπτικής χειρουργικής και του ανώδυνου θανάτου, ατομικά ή σε ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής γνώσης των ασθενειών που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο.
δ) Επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προληπτικής ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα και την πιστοποίηση.
ε) Επαρκείς γνώσεις σχετικά με την υγιεινή και την τεχνολογία που συνδέονται με την παραγωγή, την παρασκευή και τη διάθεση ζωοτροφών ή τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση και την ερμηνεία ορθών πρακτικών στο θέμα αυτό.
στ) Τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την υπεύθυνη και λογική χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, προκειμένου να θεραπευθούν τα ζώα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας και η προστασία του περιβάλλοντος.
Απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση (άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου) για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού Κτηνιατρείου, καθώς και την απασχόληση του στον ευρύτερο δημόσιο Τομέα.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10).
Άριστα: 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,0-6,49
Ανεπιτυχώς 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 ΕΞΑΜΗΝΑ 300 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.
Πλήρης Φοίτηση
κος Πασχάλης Φορτομάρης