Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Τίτλος ΣπουδώνΧειρουργική Ενδοκρινών Αδένων
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Χειρουργική Eνδοκρινών Aδένων (2020-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.endocrinesurgery.web.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςendocrinesurg@auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων
Μεταπτυχιακό
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της "Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων". Το Π.Μ.Σ. θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
β) Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής του υποψήφιου στο Π.Μ.Σ.
γ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, η γνώση ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
στ) Δύο (2) σφραγισμένες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από τον φορέα απασχόλησής τους.
ζ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:
α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια),
β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος 3 μόρια, κατοχή διδακτορικού τίτλου 7 μόρια, μέγιστο 10 μόρια),
γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 μόρια). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο 5 μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση),
ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση),
στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 15 μόρια),
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (10 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 30 μόρια),
η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια/ανά πρόγραμμα, μέγιστο 15 μόρια),
θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (3 μόρια/έτος, μέγιστο 15 μόρια),
ι) Η γνώση της ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 επτά μόρια (7), επιπέδου Γ1 οκτώ μόρια (8), επιπέδου Γ2 εννέα (9) μόρια, ως μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα μόρια (10), μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.
Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο "Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων" προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες ECTS και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην οποία αντιστοιχούν 30 ECTS, την οποία παρουσιάζουν δημόσια.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε εξάμηνο όλα τα μαθήματα. Η διδασκαλία των μαθημάτων συνίσταται στην παρουσίαση σε βάθος ειδικών θεμάτων του γνωστικού πεδίου, είτε με ανάπτυξη από τον διδάσκοντα/διδάσκουσα, είτε με τη μορφή διαλογικής συζήτησης, είτε με την εκπόνηση εργασιών, είτε με την ανάπτυξη ερευνητικής εργασίας ή/και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή τρόπο, που μπορεί κατά την κρίση του διδάσκοντα να συμβάλει καλύτερα στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης και να βοηθήσει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στη μάθηση.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν ανελλιπώς στο πρόγραμμα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φυσική τους παρουσία στο μάθημα, δίνεται η δυνατότητα απουσιών κατlang1032ανώτατο 20% των διδακτικών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Η αναπλήρωση του μαθήματος μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική παρακολούθηση του μαθήματος/διάλεξης ή εφόσον το επιθυμεί ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, μπορεί να το αναπληρώσει με παρακολούθηση του μαθήματος σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο χωρίς οικονομική επιβάρυνση και ιδιαίτερες διοικητικές διαδικασίες.
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των ενδοκρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διερεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και τελικά στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας αυτών.
Η χειρουργική των ενδοκρινών αδένων περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους πεδία:
1.Χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδή αδένα
2.Χειρουργικές παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων
3.Χειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων
4.Χειρουργικές παθήσεις νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» εκπαιδεύονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
Παθοφυσιολογία των χειρουργικών παθήσεων των ενδοκρινών αδένων.
Διάγνωση και παρακολούθησή τους.
Χειρουργικές ενδείξεις σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Παραδοσιακές και νέες χειρουργικές τεχνικές.
Επικουρικές νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται προ ή διεγχειρητικά.
Ο ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προσωπικού.
Η περιεγχειρητική και όψιμη μετεγχειρητική παρακολούθηση.
Η δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων και συνεργασία μεταξύ σχετικών ειδικοτήτων.
Η βασική έρευνα στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων.
Οι επιμέρους στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:
1.Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2.Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές/τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.
3.Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Δεν υπάρχει.
Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,00 -6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το έξι (6).
(Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.
Βαθμός Μ.Δ.Ε. = [άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)]/120
Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του προτεινόμενου ΠΜΣ, ορίζεται κατe5λάχιστο σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο Αe5ξάμηνο διδάσκονται έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα, στο Βe5ξάμηνο επίσης έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα, στο Γe5ξάμηνο πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και στο Δe5ξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Πλήρης φόιτηση. Με φυσική παρουσία και εξe1ποστάσεως.
κος Ιωάννης Κουτελιδάκης