Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Τίτλος ΣπουδώνΙατρική Ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ Ιατρική Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική (2020-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://precision.med.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςprecisionmed@auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Ιατρική Ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας και Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας ή πανεπιστημιακών τμημάτων με συναφές αντικείμενο (π.χ. Βιοπληροφορικής), πτυχιούχοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 4485/2017.
Το Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο «Ιατρική ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) - Master of Science (MSc.) στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Ακριβείας, Μεταφραστικής Έρευνας και Θεραπευτικής. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής (επισπεύδον Τμήμα).
Για την απόκτηση του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ΔΠΜΣ «Ιατρική ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» σύμφωνα με το ΦΕΚ 4357/5-10-2020, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο των 4 εξαμήνων και συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) (Υ.Α. 67145/Β7, ΦΕΚ 1889/2007/B7) [τριάντα (30) για κάθε ένα από τα τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και πειραματικής εργαστηριακής έρευνας και τριάντα (30) για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας].
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο μαθήματα (2) επιλογής και δύο (2) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στο Β΄ εξάμηνο, σε μία (1) υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση και σε μία πειραματική εργαστηριακή έρευνα στο Γ΄ εξάμηνο. Στο Δ΄ εξάμηνο υποχρεούται να εκπονήσει και να παρουσιάσει τη Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία του.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ιατρική Ακριβείας, Μεταφραστική Έρευνα, και Θεραπευτική, καθώς και στα συναφή γνωστικά αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας, Γονιδιωματικής, Επιγενετικής, Πρωτεϊνωματικής, Μεταβολωμικής, Βιοχημείας, Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής, Βιολογίας Συστημάτων, Βιοπληροφορικής, Νανοϊατρικής, Βιοτεχνολογίας, και Βιοστατιστικής.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Επιστημών Υγείας. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων, μέσα από την κατανόηση και την αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται στην εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα. Παράλληλα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της βασικής κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με την παροχή υπηρεσιών υγείας, την παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμακευτικό χώρο σε σχέση με τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της ιατρικής, της φαρμακευτικής και της βιολογίας, στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής νέων φοιτητών προς άλλες χώρες.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να κατανοούν πληροφορία σε μια δεύτερη γλώσσα, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, 7) να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, 8) να αναπτύσσουν κριτική ικανότητα και 9) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
H αποφοίτηση παρέχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών και παρέχει πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
στο Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,00 -6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το έξι (6).
(Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υπολογίζεται με βάση τους παρακάτω συντελεστές βαρύτητας:
Μαθήματα: 0,50
Rotations: 0,15
Γραπτή αναφορά/παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ): 0,35
βαθμός ΔΜΣ = Μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων Χ 0,50 + Μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας rotations Χ 0,15 + Βαθμός μεταπτυχιακής εργασίας Χ 0,35
O μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και είναι άξιος της απονομής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,
β. περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις (rotations),
γ. ολοκλήρωσε ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας,
δ. επέτυχε βαθμό τουλάχιστον 7 στις Τελικές Εξετάσεις της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
H διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα φοίτησης, ήτοι τρία εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων, εργαστηρίων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Πλήρης φοίτηση
κος Στέφανος Κ. Τριαρίδης