Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΝευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Χημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.neuromed-auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςneuromed@auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ιατρικών Σχολών καθώς και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις τμημάτων και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, από Τμήματα Σχολών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε επτά (7) μαθήματα, τέσσερα (4) υποχρεωτικά στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλεγόμενο στο Β΄ εξάμηνο σπουδών, να έχει παρακολουθήσει την πρακτική άσκηση (Β΄ εξάμηνο) και να έχει εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του/της εργασία.
Η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών καθfcλη τη διάρκεια του εξαμήνου, ή συνδυασμό των ανωτέρω. Η έναρξη της διπλωματικής εργασίας (ανάληψη θέματος, προετοιμασία - παρουσίαση διαγράμματος μελέτης) γίνεται στο Β΄ εξάμηνο και ολοκληρώνεται (συγγραφή - παρουσίαση) τρεις μήνες μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου, δηλαδή με τη λήξη του πλήρους ημερολογιακού έτους.
Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην επαγγελματική ενδυνάμωση των αποφοίτων των Βιοϊατρικών Επιστημών, όχι μόνο με την παροχή θεωρητικής γνώσης για την επιδημιολογία, διάγνωση, παθογένεια και αντιμετώπιση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, αλλά και με την εμπλοκή τους σε διαδικασίες νοητικής, ηθικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, αναστοχασμού και προσωπικής-επαγγελματικής χειραφέτησης στην πρακτική άσκηση κοντά στους ασθενείς και τους περιθάλποντες, με σκοπό να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των ασθενών με αυτά τα προβλήματα. Έτσι, το Πρόγραμμα αναμένεται να διασφαλίσει για τους επιμορφούμενους προσόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική απορρόφησή τους από ανάλογους φορείς.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα : 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6 (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
2 ΕΞΑΜΗΝΑ, 75 ECTS, (Γ.Σ Ιατρικής 22/28.1.2020, Γ.Σ Χημείας 704/15.7.2019, Γ.Σ Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. 587/6.2.2020)
Ένα εντατικό ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακών σπουδών ισοδυναμεί με 75 μονάδες ECTS σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων(Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ.1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση.
κος Κυριάκος Αναστασιάδης