Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Χημικού Μηχανικού
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.cheng.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@cheng.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Η φοίτηση για την απόκτηση του Διπλώματος Χημικού Μηχανικού από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ είναι πενταετής και οργανώνεται σε 10 διδακτικές περιόδους/εξάμηνα σπουδών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος Χημικού Μηχανικού είναι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σαράντα (40) υποχρεωτικών μαθημάτων και δέκα (10) μαθημάτων επιλογής που περιλαμβάνονται στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής - Α.Π.Θ. Τα μαθήματα επιλογής αναφέρονται σε έναν κύκλο μαθημάτων γενικής παιδείας και στους ακόλουθους τέσσερις (4) κύκλους κατεύθυνσης ειδίκευσης: 1. Ενέργεια - Περιβάλλον, 2. Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία, 3. Υλικά - Νανοτεχνολογία και 4. Χημική Μηχανική. Σε κάθε κύκλο κατεύθυνσης προσφέρονται 8-10 μαθήματα επιλογής και όλοι περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση στη βιομηχανία. Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα και συνεισφέρει στο βαθμό διπλώματος με 30 ECTS. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή της απαιτείται η εκπόνηση μελέτης συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και η επιτυχής εξέτασή της ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού είναι η σύνθεση, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η κλιμάκωση, η λειτουργία, η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση των φυσικών, χημικών & βιολογικών διεργασιών, με στόχο τη φυσική, χημική ή/και βιολογική αλλαγή της κατάστασης των πρώτων υλών και το μετασχηματισμό τους σε χρήσιμα προϊόντα/υλικά. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων με οικονομικό όφελος και ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ο/η Χημικός Μηχανικός θα πρέπει να κατανοήσει και να επιλύσει φυσικά, χημικά και βιολογικά προβλήματα που εξελίσσονται σε τέσσερις διαφορετικές κλίμακες:
i) Ατομική/Μοριακή κλίμακα, ii) Μικρο-κλίμακα, iii) Μεσαία κλίμακα (π.χ., μέγεθος ενός καταλυτικού σωματιδίου) και iv) Μακρο-κλίμακα (π.χ., μεγέθους βιομηχανικής μονάδας).
Η επιστήμη του χημικού μηχανικού προσφέρει μία πληθώρα επαγγελματικών ευκαιριών στους τομείς παραγωγής χημικών προϊόντων και υλικών, βιοτεχνολογίας, πετροχημικών, ενεργειακών πόρων, διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας του περιβάλλοντος, βιοϊατρικής, ηλεκτρονικών / οπτικών / μαγνητικών κλπ. υλικών, πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων, ανάπτυξης νέων προϊόντων, κλπ.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος ο/η απόφοιτος αναμένεται να κατέχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και να είναι σε θέση:
-Να συλλαμβάνει, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται διεργασίες για την παραγωγή, τον μετασχηματισμό και την μεταφορά προϊόντων (υλικών και ενέργειας)
-Να συμμετέχει στην έρευνα, ανάπτυξη, βελτίωση και υποστήριξη μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων (υλικών και ενέργειας).
-Να εκπονεί μελέτες κατασκευής, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και να διαχειρίζεται η να διοικεί τα έργα που σχετίζονται με αυτές.
-Να διενεργεί Επιθεωρήσεις, Ελέγχους, Πραγματογνωμοσύνες, Διαιτησίες σε θέματα που σχετίζονται με ενέργεια, ρύπανση περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, εκτίμησης κινδύνου ή αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα.-·Να εκπονεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, αποκατάστασης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
-Να διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία ώστε να εργάζεται ατομικά, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους, να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές / επαγγελματικές δραστηριότητες, να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, να διαθέτει την ωριμότητα για κριτική θεώρηση της επιστήμης και του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού και επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.
Απαιτείται η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα των αποφοίτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές (2ου και 3ου κύκλου).
.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Στέργιος Γιάντσιος