Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Τίτλος Σπουδών"Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας (2021-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttps://www.med.auth.gr/content/promesi
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpmsi@med.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
"Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας"
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας και Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις τμημάτων και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, από Τμήματα Σχολών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 4485/2017.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΠΜΣ «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» σύμφωνα με το ΦΕΚ2609/18-6-2021 , οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 3 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 90 ECTS (Υ.Α. 67145/Β7, ΦΕΚ 1889/2007/B7). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 8 μαθήματα (Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων), που κατανέμονται ως εξής:
α) στο 1ο εξάμηνο (30 ECTS) 4 μαθήματα υποχρωτικά κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις,
β) στο 2ο εξάμηνο (30 ECTS) 4 μαθήματα, 1 υποχρεωτικό κοινό για τις δύο ειδικεύσεις, 1 υποχρεωτικό ειδίκευσης και 2 επιλογής κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις,
γ) στο 3ο εξάμηνο (30 ECTS), εκπονούν και ολοκληρώνουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση διαφόρων επιστημόνων στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, την εφαρμογή της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην Ιατρική. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διεθνώς ανταγωνιστικών διπλωμάτων εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία καθώς και σε εφαρμογές που προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής. Εκπαιδεύονται στην επεξεργασία δεδομένων με πολυμέσα, όπως σήματα ή εικόνες, στις επιστημονικές διαδικασίες για την απόκτηση γνώσης μέσα από την χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, αλλά και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονους ιατρικούς τομείς όπως η μοριακή βιολογία, η συστημική φυσιολογία κλπ. Εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί να διεξάγει ανταγωνιστική βασική, εργαστηριακή, κλινική, κοινωνική και εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα. Η εκπαίδευση αφορά σε δύο ειδιεκύσεις: Βασικής Ιατρικής Έρευνας και Κλινικής Ιατρικής Έρευνας.
Eπιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να κατανοούν πληροφορία σε μια δεύτερη γλώσσα, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, 7) να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, 8) να αναπτύσσουν κριτική ικανότητα και 9) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
H αποφοίτηση παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και παρέχει πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
στο Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα : 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6 (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System - ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα (90)
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Δημήτριος Γουλής