Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Water Quality and Pollution
ΚωδικόςΜΥΝ724
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000891

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146435
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 401Υ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • 413Υ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ
 • 420Ε ΑΚΟΡΕΣΤΗ ΡΟΗ
 • 426Ε ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. κατανοούν τις διαδικασιες ρυπανσης και προστασίας των υδατικών πόρων 2. μπορούν να δίνουν λύσεις αξιοποίησης υδατικών πόρων χαμηλής ποιότητας στη Γεωργία. 3. μπορούν να βρισκουν τη βελτιστη λύση επεξεργασίας υγρων αποβλήτων, την διαθεση τους στα υδάτινα συστήματα και την προστασία των αποδεκτών. 4. μπορουν να συμμετέχουν σε μελέτες διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος δηλ. αξιοποίηση φυσικών πόρων, επεξεργασία, διαθεση εκροών και λυμάτων, διαχείριση ποιοτητας λιμνων, ποταμών και υπόγειων νερών 5 μπορουν να προτείνουν λύσεις αξιοποιησης υδάτικών πόρων οριακής ποιότητας όπως υφάλμυρων νερών και εκροών επεξεργασίας λυμάτων στην γεωργία 6. μπορούν να χρησιμοποιουν μαθηματικά μοντελα για να περιγραψουν μεταβολές της ποιότητας και διαχείρισης ποιότητας υδάτινων συστημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ποιότητα και ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας σε υδατορεύματα. Μοριακή και τυρβώδης διάχυση. Συντελεστής διασποράς. Μονοδιάστατες εξισώσεις μεταφοράς μάζας και λύσεις τους. Λιμνολογία – Ευτροφισμός. Ισοζύγιο οξυγόνου, Φωτοσύνθεση. Άζωτο και φώσφορος στα υδάτινα συστήματα. Προβλήματα ρύπανσης του υπόγειου νερού. Μεταφορά μάζας σε πορώδη μέσα, αρχές, εξισώσεις, συντελεστής διασποράς. Εξισώσεις ουσιών που μετασχηματίζονται στο έδαφος. Αναλυτικές και αριθμητικές λύσεις. Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος. Άζωτο, Φώσφορος και φυτοφάρμακα σε καλλιεργούμενα εδάφη. Ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα αντιμετώπισης προβλημάτων ρύπανσης του εδαφικού νερού και υπόγειων υδροφορέων. Αποκατάσταση ποιότητας υδροφορέων. Αλάτωση εδαφικού νερού.
Λέξεις Κλειδιά
Ποιοτητα υδάτων, ρύπανση, μεταφορά μάζας, επιφανειακά νερά, υπόγεια νερά, εδαφικο νερό, προστασία περιβάλλοντος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αντωνόπουλος, Β.Ζ., "Υδραυλική Περιβάλλοντος. και Ποιότητα Υδατικών Πόρων", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονικη, 2010 (κωδικός Εύδοξος: 9387) Αντωνόπουλος, Β.Ζ., "Ποιότητα και Ρύπανση Υπόγειων Νερών", Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονικη, 2003 (κωδικός Εύδοξος: )
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αντωνόπουλος, Β., 2006, «Ποιότητα Αρδευτικού Νερού» και «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Εγγειοβελτιωτικών Έργων», Στο Γ.Τσακίρης (Υπευθ. έκδοσης), Υδραυλικά Έργα Σχεδιασμός και Διαχείριση – 1Ι. Εγγειοβελτιωτικά Έργα, ‘Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, σελ. 187-218 και 717-742.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-07-2015