Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (ΣΙΤΗΡΑ-ΨΥΧΑΝΘΗ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ) / FIELD CROPS I (CEREALS,LEGUMES,FORAGES)
Κωδικός611Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001501

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (ΣΙΤΗΡΑ-ΨΥΧΑΝΘΗ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600173518
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
 • 011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
 • 028Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1) Αναγνωρίζουν μορφολογικά τους σπόρους και τα φυτά των σιτηρών και ψυχανθών που θα διδαχθούν. 2) Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις οικολογικές απαιτήσεις και την τεχνική που απαιτείται για την επιτυχή καλλιέργεια κάθε είδους. 3) Αναπτύξουν κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων σχετιζόμενων με την ανάπτυξη των καλλιεργειών αυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξάπλωση, βοτανικά χαρακτηριστικά, αύξηση και ανάπτυξη, οικολογικές απαιτήσεις, καλλιεργητική τεχνική, προϊόντα, ποιότητα και συντήρηση των προϊόντων των σπουδαιότερων για την Ελληνική Γεωργία χειμερινών και εαρινών σιτηρών, χειμερινών και εαρινών καρποδοτικών ψυχανθών και χορτοδοτικών ψυχανθών. Περιγραφή των χαρακτηριστικών και των διαφόρων παραμέτρων της παραγωγής που είναι κοινά για τα χειμερινά σιτηρά. Γενική περιγραφή των ψυχανθών – συμβιωτική δέσμευση του αζώτου. Σύσταση και θρεπτική αξία των προϊόντων των ψυχανθών. Χειμερινά ψυχανθή, εαρινά ψυχανθή, μηδική και τριφύλλια.
Λέξεις Κλειδιά
Σιτηρά για σπόρο, Ψυχανθή για σπόρο, Χορτοδοτικά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση προβολέα για τη διδασκαλία του μαθήματος με τη βοήθεια PowerPoint, μέσω του οποίου προβάλλεται εικόνα και ήχος. Οι ανακοινώσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε επικοινωνία με τους φοιτητές (ερωτήσεις ή λήψη εργαστηριακών σημειώσεων) γίνεται και ηλεκτρονικά. Διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω Zoom.
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπακώστα-Τασοπούλου, Δ. 2012. Σιτηρά και Ψυχανθή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία (Κωδικός Εύδοξος: 22766557).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καραμάνος, Α.Ι. 2008. Τόμος Α. Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης (Κωδικός Εύδοξος: 29473) Καραμάνος, Α.Ι. 1999. Τόμος Β. Σιτηρά των θερμών κλιμάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης (Κωδικός Εύδοξος: 30434)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2021