ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Ψυχολογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2009-2011)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.psy.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@psy.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
Πτυχίο Ψυχολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου & Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (μαθήματα κορμού), τα υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον μίας κατεύθυνσης και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μονάδων ECTS για τη λήψη πτυχίου ανέρχεται στις 240, οι οποίες πρέπει να συγκεντρωθούν το νωρίτερο σε οκτώ εξάμηνα, δηλαδή 30 μονάδες ECTS κάθε εξάμηνο. Οι μονάδες ECTS κατανέμονται ως εξής: 200 μονάδες ECTS μαθημάτων ψυχολογίας (μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής), 12 ECTS ξένης γλώσσας, 10 ECTS μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, 6 ECTS πρακτικής άσκησης, και 12 ECTS διπλωματικής εργασίας.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:
Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς (i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, (ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, (iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, (iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και (v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.
Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.
Γ. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα: (i) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία, (ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες, (iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, (iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου, (v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες Νομαρχίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278)τ. Α0-12-1979).
Οι τομείς απασχόλησης των ψυχολόγων στην Ελλάδα συνοψίζονται στους εξής:
(α) στο χώρο της υγείας και της φροντίδας (νοσοκομεία και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμοί για τα άτομα με αναπηρία, τα κέντρα αποκατάστασης, τα γηροκομεία),
(β) στο χώρο της εκπαίδευσης (σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβουλευτικά κέντρα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης), και
(γ) σε διάφορους άλλους κοινωνικούς φορείς παροχής πηρεσιών (όπως δήμοι, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, διάφοροι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ο Ο.Α.Ε.Δ. και άλλοι φορείς στήριξης της απασχόλησης).
Το πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται ο βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κατανομή επιτυχίας με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
Άριστα: 8,5 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,5 - 8,49
Καλώς: 5,00 - 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 εξάμηνα, 240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαικό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ΕCTS=25-30ώρες φόρτο εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ1466/2007 τ. Β, Άρθρο 1, 2, 3 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση
Καθηγήτρια Παγώνα Ρούσση