ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΕφαρμοσμένη Ψυχολογία
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (2015-2016)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.psy.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@psy.auth.gr
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
Μεταπτυχιακό
Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α. Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, β. Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους και προσκομιστεί η πράξη αναγνωρίσεως ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους με τα αντίστοιχα ελληνικών Πανεπιστημίων.
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας: α. στην Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις 4 εξαμήνων και δύο θερινών περιόδων φοίτησης οι οποίες περιλαμβάνουν 10 μαθήματα (Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων), εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 1700 ωρών (Υ.Α.1094/16.09.2015, ΦΕΚ 2097/25.09.2015 τ. Β Στα δύο πρώτα εξάμηνα και την πρώτη θερινή περίοδο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε ή έξι μαθήματα, να καλύψουν κατά το 1/2 τις υποχρεώσεις της πρακτικής άσκησής τους (850 ώρες) και να αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους. Στο 2ο έτος (δύο εξάμηνα και μία θερινή περίοδο), οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα ή πέντε μαθήματα, υποχρεούνται να καλύψουν κατά το 1/2 τις υποχρεώσεις της πρακτικής άσκησής τους (850 ώρες) και να ολοκληρώσουν τη διπλωματική εργασία τους. Το σύνολο των απαιτούμενων ECTS για την απόκτηση του ΜΔΕ του προγράμματος ανέρχεται σε 150 ECTS.
Το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας αποσκοπεί: (α) Στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε επίπεδο εφαρμογών. Συγκεκριμένα, έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τις/τους φοιτήτριες/ες να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως κλινικοί ψυχολόγοι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αποφοίτησή τους, οι φοιτήτριες/τές μας πρέπει να μπορούν να δράσουν αυτόνομα ως θεραπεύτριες/τές με μια διευρυμένη οπτική γωνία για την αιτιότητα των προβλημάτων των πελατών τους, με μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα κοινωνικά προβλήματα και πως αυτό επηρεάζει την ψυχολογία του ατόμου και να έχουν τις βάσεις για την κλινική- κοινοτική ψυχολογία. (β) Στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις μεθόδους επιστημονικής έρευνας στο ανωτέρω γνωστικό πεδίο και την προπαρασκευή για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής.
β. στην Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις 4 εξαμήνων και δύο θερινών περιόδων φοίτησης οι οποίες περιλαμβάνουν 10 μαθήματα (Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων), εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 1200 ωρών (Υ.Α.1094/16.09.2015, ΦΕΚ 2097/25.09.2015 τ. Β Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν τα 10 αυτά μαθήματα και να εξεταστούν επιτυχώς σe1υτά κατά τα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους καλύπτουν τις υποχρεώσεις της πρακτικής τους άσκησης κατά το 1/2 (300 ώρες συνολικά κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο και 300 ώρες κατά την πρώτη θερινή περίοδο). Το υπόλοιπο ήμισυ των ωρών της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξίσου στα δύο εξάμηνα του δεύτερου έτους (300 ώρες κατά το τρίτο και 300 ώρες κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών). Επιπλέον, κατά την πρώτη θερινή περίοδο υποχρεούνται να αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, την οποία ολοκληρώνουν κατά τη δεύτερη θερινή περίοδο. Το σύνολο των απαιτούμενων ECTS για την απόκτηση του ΜΔΕ του προγράμματος ανέρχεται σε 150 ECTS.
Το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας αποσκοπεί: (α) Στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε επίπεδο εφαρμογών. Συγκεκριμένα, έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τις/τους φοιτήτριες/ες να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως κλινικοί νευροψυχολόγοι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αποφοίτησή τους, οι φοιτήτριες/τές μας πρέπει να μπορούν να δράσουν αυτόνομα στη διαγνωστική εκτίμηση ή και στη γνωστική αποκατάσταση, έχοντας βασικές γνώσεις για το νευροβιολογικό αλλά και το συναισθηματικό υπόβαθρο των δυσκολιών των πελατών τους, (β) Στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις μεθόδους επιστημονικής έρευνας στο ανωτέρω γνωστικό πεδίο και την προπαρασκευή για συγγραφή επιστημονικών εργασιών.
γ. στην Κατεύθυνση Σχολικής Ψυχολογίας, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις 4 εξαμήνων και δύο θερινών περιόδων φοίτησης οι οποίες περιλαμβάνουν 9 μαθήματα (Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων), εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 1200 ωρών (Υ.Α.1094/16.09.2015, ΦΕΚ 2097/25.09.2015 τ. Β Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν τα 9 αυτά μαθήματα και να εξεταστούν επιτυχώς σe1υτά κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους. Κατά την πρώτη θερινή περίοδο υποχρεούνται να αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας και να καλύψουν κατά το ένα τέταρτο τις υποχρεώσεις της πρακτικής τους άσκησης (300 ώρες). Στο τέταρτο εξάμηνο συνεχίζουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας και καλύπτουν κατά το ήμιση την πρακτική τους άσκηση (600 ώρες). Κατά τη δεύτερη θερινή περίοδο υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη διπλωματική τους εργασία και να καλύψουν τις τελευταίες 300 ώρες της πρακτικής τους άσκησης. Το σύνολο των απαιτούμενων ECTS για την απόκτηση του ΜΔΕ του προγράμματος ανέρχεται σε 150 ECTS.
Το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κατεύθυνση Σχολικής Ψυχολογίας αποσκοπεί: (α) στην παροχή εξειδικευμένης και σε βάθος γνώση των βασικών αρχών της αναπτυξιακής, κλινικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας, (β) στην απόκτηση και εφαρμογή δεξιοτήτων σε βάθος επιστημονικής έρευνας σχετικών φαινομένων και (γ) την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας σχολικού ψυχολόγου.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας:
Α. στην Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας: Είναι σε θέση να ασκούν αυτόνομα το έργο του κλινικού ψυχολόγου εφαρμόζοντας τη γνώση στην πράξη. Συγκεκριμένα, αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης, διατύπωσης/ κατανόησης και αντιμετώπισης των ψυχολογικών προβλημάτων, καθώς και σχεδιασμού προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης σε διαφορετικά κλινικά πλαίσια. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με όλες τις θεωρητικές προσεγγίσεις.
στην Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας: Είναι σε θέση να ασκούν αυτόνομα το έργο του κλινικού νευροψυχολόγου εφαρμόζοντας τη γνώση στην πράξη. Συγκεκριμένα, αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να παρέχουν υπηρεσίες εκτίμησης, διατύπωσης/κατανόησης και αντιμετώπισης παράλληλων ψυχολογικών θεμάτων, καθώς και σχεδιασμού προγραμμάτων παρέμβασης σε διαφορετικά κλινικά πλαίσια. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με το νευροβιολογικό υπόβαθρο των γνωστικών διαταραχών.
στην Κατεύθυνση Σχολικής Ψυχολογίας: Είναι σε θέση να ασκούν αυτόνομα το έργο του σχολικού ψυχολόγου εφαρμόζοντας τη γνώση στην πράξη σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν τις διεργασίες που είναι υπεύθυνες για τις αναπτυξιακές αλλαγές στα πλαίσια της τυπικής ανάπτυξης αλλά και των αποκλίσεών της, να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις εκείνες που προάγουν την υγιή ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων στο σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα, να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας, αξιολόγησης και κλινικών εφαρμογών στο χώρο του σχολείου, συνδυάζοντας τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής, κλινικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών, συμπεριφορικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους.
Β. Αναπτύσσουν την ικανότητα να παράγουν νέες ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά ερωτήματα, να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν ερευνητικά δεδομένα και πληροφορίες εφαρμόζοντας τις επιστημονικές μεθόδους και κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών.
Γ. Αναπτύσσουν ιδιαίτερα την ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής στo πλαίσιo της εκπαίδευσής τους, εκπαιδεύονται να εργάζονται αποτελεσματικά είτε αυτόνομα είτε σε διεπιστημονικές ομάδες, μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις.
Δ. Είναι ικανοί να χειρίζονται βιβλιογραφικές βάσεις, βάσεις ερευνητικών δεδομένων, λογισμικά στατιστικών αναλύσεων, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης, και να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα, δεξιότητα ιδιαίτερα σημαντική για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξή τους.
Ε. Μαθαίνουν (α) να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου και αναπτύσσουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, (β) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε σχετικούς πληθυσμούς, και (γ) να προσεγγίζουν κλινικά και επαγγελματικά ζητήματα μέσω της οπτικής του φύλου.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ψυχολογίας έχουν ήδη αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου με τη λήψη του βασικού τους πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ. Α0-12-1979) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236 τ. Α0.10.1998). Οι απόφοιτοι του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος οι οποίοι δεν έχουν βασικό πτυχίο Ψυχολογίας δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές Βe5πιπέδου (Διδακτορικό Δίπλωμα)
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ & 2 ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ, 150 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή) ενώ μία θερινή περίοδος ισοδυναμεί με 15 μονάδες ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Καθηγήτρια Παγώνα Ρούσση