Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Water Supply and Sewerage Systems

Course Information
TitleΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ / Water Supply and Sewerage Systems
CodeΤΥ2200
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000261

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 252
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course535

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours5
Class ID
600010835
SectionInstructors
1. ΤΥ2200Elpida-Kleanthi Kolokytha, Panagiotis Prinos, Antigoni Zafeirakou
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
After following this course, a student will be able to: - design a water supply system, a sewerage system and an irrigation system - estimate the best dimensions for the corresponding pipes - select the pipe materials and special equipments - have the knowledge of the limitations in the construction of such hydraulic works
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Design and manage projects
Course Content (Syllabus)
Water supply systems: Historic review of wss. Public water demand. Drinking water quality and quantity measurements. Sources and pumping wells. Aquifer recharge. Storage reservoirs. Pumping stations and pressure pipes. Design of water supply networks. Water transfer mains and distribution networks. Branched and Looped networks. Selection of pipe diameter and material. Construction and fitting of pipes (depth, slopes). Sewerage systems: Historic review of sewerage systems. Quantity and quality of waste water (residential, industrial, runoff). Design of separate and combined networks. Water inflows. Rainfall measurements. Estimation of runoff coefficients. Hydraulic calculations. Filling pipe limits and minimum diameter limits. Pipe material and construction. Installation instructions. Fitting of pipes (depth, slopes). Runoff manholes. Sewerage manholes. Rain water reservoirs and overflow constructions. Intersection, inflow and outflow works. Sewerage pumping. Irrigation systems: Rural Development. Reclamation Works and Environment. Crop water needs. Irrigation systems: surface irrigation methods, artificial rain, drip irrigation. Methods of distribution of irrigation water: Method of rotating water distribution, rigorous irrigation timetable, elastic irrigation timetable.
Keywords
Water supply, Sewerage, irrigation, Design, Analysis, Distribution Networks, Enginnering works
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Seminars
Field trips and participation in conferences / seminars / activities
Total
Student Assessment
Description
Students are examined with open books in all 3 subjects: Water supply-Sewerage-Irrigation. One exercise in each subject. Sometimes there are theoretical questions. Grading is distributed 40-40-20% or 40-30-30%, depending on the difficulty of the exercise.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Υδραυλικά Έργα, Σχεδιασμός και Διαχείριση, Τόμος Ι: Αστικά Υδραυλικά Έργα, Τσακίρης Γεώργιος
Additional bibliography for study
α) Σημειώσεις καθ. Η. Χατζηαγγέλου - Τεύχος 1: Τεχνική υδρομηχανική - Τεύχος 2: Αντλίες και καταθλιπτικοί αγωγοί - Τεύχος 3: Υδρεύσεις - Τεύχος 4: Αποχετεύσεις β) Βοηθητικές σημειώσεις υδρεύσεων, Α. Ζαφειράκου γ) Σημειώσεις στην ενότητα «Σχεδιασμός αρδευτικών έργων», Ι. Μυλόπουλος, Ε. Κολοκυθά δ) Σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών «Εγγειοβελτιωτικά έργα», Π. Λατινόπουλος, Ι. Κρεστενίτης ε) Σημειώσεις και παρουσιάσεις των διαλέξεων και των ασκήσεων, στις οποίες υπάρχει πρόσβαση από το Διαδίκτυο.
Last Update
20-04-2016