Themes in byzantine and post-byzantine Musicology and Chanting Art

Course Information
TitleΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / Themes in byzantine and post-byzantine Musicology and Chanting Art
CodeΜΥ4
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorSpyridon Antoniou
CommonYes
StatusActive
Course ID60005138

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600101033
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΒΜ1 Manuscripts of chanting codes (10th-19th c.)
Learning Outcomes
The Study of the rise and decline of Psaltic Art. Introductory overview of the middle-byzantine semiography. Interpretation of the great hypostasis, “unvoiced” neums. Familiarizing with the middle byzantine music codices and their contents. The New method and its dissemination.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
LEARNING OUTCOMES : Research in the science of Byzantine Musicology. Acquaintance with the great melodists of the Byzantine chanting tradition. The aim of the course being to provide an understanding of the various interpretations, explanations, abbreviations and embellishments of the compositions. The development of research pertaining to the subjects of theoretic analysis, interpretations, and embellishments of Byzantine musicology. 1. FIRST SESSION The Kalophony (late 13th-15th c.) The survival of the Chanting tradition (1453-1580) The preparation for the renewal of Chanting Art (1580-1650) 2. SECOND SESSION The four-teachers tetrarchy: Xenos Koronis , Ioannes Kladas, Manuel Chrysafis Ioannes Koukouzelis 3. THIRD SESSION Ioannes Koukouzelis (ca. 1270 - before 1340 ): The Great ison and the wheel 4. FOURTH SESSION A’ flourishing after the Fall (1650-1720) Stagnation and Recovery - The new preparation (1720-1770) Presentation of Master Thesis 5. FIFTH SESSION B’ Flourishing of Psaltic Art after the Fall (1770-1820) Contemporary Melodists ( 19th c. -present) 6. SIXTH SESSION The Rebirth of Psaltic Art, the new era of embellishment (1650-1720) : The tetrarchy- of teachers: Panagiotis Chrysafis the Younger, Germanos of Neon Patron, Balasis the Priest, Peter Bereketis. Their work. 7. SEVENTH SESSION The three teachers (18th ce.): Petros Peloponesios, Petros Byzantios, Iakovos Psotopsaltis 8. EIGHT SESSION The Middle Byzantine notation. Topics of interpretation. The interpreters. ‘Metrofonia’. 9. NINETH SESSION Post-byzantine theoretic works. Presentation of MasterThesis 10. TENTH SESSION The Music Reformation. Istanbul 1814 The Three teachers: Chryssanthos of Madytos Chourmouzios Chartofylax , Gregorios Protopsaltis 11. ELEVENTH SESSION The dissemination of the new music system. Music Typography: Bucharest 1820 12. TWELFTH SESSION Patriarchal Schools of Chanting ( ie-iiai. ) . Presentation of Master Thesis 13. THIRTEENTH SESSION The chanting tradition of Constantinople and Mount Athos
Keywords
Kalophony, Xenos Koronis, Ioannes Kladas, Manuel Chrysafis, kalopismos,
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Written assigments
Artistic creation
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
 • Artistic Performance (Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Mioni, E., I Kontakia inediti di Giuseppe Innografo , Boll. di Grott. 2 (1948). Schirò, G., Ana¬le¬cta hymnica Graeca, τ. Ι - ΧΙΙ Roma 1966-1978. Touliatos Diana – Helen, ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΠΦΩ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, Γυναῖκες μελουργοί ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὡς τό ὕστερο Βυζάντιο (2ον), «Καθημερινή», 16.4.1995. Vasiliev , Α,Α., Ἱστορία τῆς βυζαντινῆς α ὐτοκρατορίας , μτφ. Δημο-σθένους Σαβράμη, Γ´, Ἀθῆναι 1954. West, M.L., Εἰσαγωγὴ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μετρική, Α.Π.Θ. - Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, 2004. Ἀγαθοκλέους, Π. Θεωρητικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, 1855, ἀνατύπ. ἐκδ. Ἐπέκταση 2002. Ἀντωνίου Σπυρίδωνος, Μορφολογία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἐκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 364. Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καί Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων (Β.Ε.Π.Ε.Σ.), ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι. Καριοφίλη Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία , Θεσσαλονίκη 1971. Κομίνη, Α., Τό βυζαντινόν ἱερόν ἐπίγραμμα και οἱ ἐπιγραμματοποιοί , Ἀθῆναι 1966. Κυριαζίδου, Αγ., Ὁ Ρυθμογράφος ἤτοι ὁ Χρόνος, τὸ Μέτρον καὶ ὁ Ρυθμός ἐν τῇ Καθόλου Μουσικῇ καὶ τῇ Ποιητικῇ μετὰ Παραρτήματος Ἀσματικοῦ, Κωνσταντινούπολις 1909. Λυπουρλῆ, Δ., ἀρχαία ἑλληνική μετρική - μιά πρώτη προσέγγιση, ἐκδ. παρατηρητής, Θεσσαλονίκη (χωρὶς ἡμερομηνία ἐκδόσεως). Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον , Κωνσταντινούπο-λις. Μη¬τσά¬κη Κ., Βυ¬ζαν¬τι¬νή ῾Υ¬µνο¬γρα¬φί¬α, Θεσ¬σα¬λο¬νί¬κη 1971. Ξύδη Θ., ᾿ Ιωσήφ ὁ ὑμνογράφος , Ἀθ ῆ ναι 1955, ἀνάτυπον ἀπό τό περιοδικό « ᾿ Εφημέριος» . Παναγιωτόπουλου, Θεωρία καὶ Πράξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἔκδοσις 6η, Ἀθῆναι 1997, "ΣΩΤΗΡ" (α' ἔκδοσις 1947, "ΖΩΗ"). Παπαδόπουλου,Γ., Συμβολαὶ εἰς τὴν ἰστορίαν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (1890), ἀνατύπ. Κουλτούρα, Ἀθήνα 2002. Σίμωνος Καρᾶ, Μέθοδος Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, (Θεωρητικόν καί Πρακτικόν), Ἀθῆναι 1981 – 82. Σπυράκου Ευαγγελίας, Οἱ χοροί ψαλτῶν κατά τήν βυζαντινή παράδοση, [Μελέται 14], ἔκδ. ΙΒΜ, Ἀθήνα 2008. Στάθη Γρ., Ἡ δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν τῇ βυ-ζαντινῇ μελοποιῒᾳ , Ἀθῆναι 1977. Στάθη, Γρ., Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας , Ἀθῆναι 1978. Στάθη, Γρ.,, Οἱ ἀναγραμματισμοί καί τά μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μελοποιῒας , Ἀθῆναι 1979. Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-σίας , ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1995. Φιλοξένους Κυριακοῦ, Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς, Κωνσταντινούπολις 1868. Τρεμπέλα, Π., Ἐκλογή Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας , Ἀθῆναι 1949, Φιλοξένους Κυριακοῦ, Θεωρητικόν στοιχειῶδες τῆς µουσικῆς, Κωνσταντινούπολις 1859. Φουντούλη Ιω., Λειτουργικά Θέματα, Δ´, Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου , Θεσσαλονίκη, 1979. Χρήστου, Π., Ἡ ὑμνογραφία τῆς Ἀρχαϊκῆς Ἐκκλησίας , Θεσσαλονίκη 1959. Χρυ¬σάν¬θου Ἀρ¬χι¬ε¬πι¬σκό¬που Διρ¬ρα¬χί¬ου τοῦ ἐκ Μα¬δύ¬των, Θε¬ω¬ρη¬τι¬κόν Μέ¬γα τῆς Μου¬σι¬κῆς, ἐν Τερ¬γέ¬στη 1832. Ψά¬χου, Κ., ῾Η Πα¬ρα¬σ笵αν¬τι¬κή τῆς Βυ¬ζαν¬τι¬νῆς Μου¬σι¬κῆς, Ἀ¬θῆ¬ναι 1917. Ψάχου,Κ., Περὶ τοῦ ρυθμοῦ ἐν τοῖς ἄσμασι τῆς Ἐκκλησίας, Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας, τεῦχος α', Κωνσταντινούπολις 1900. Ψάχου,Κ., Τὸ Ὀκτάηχον Σύστημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἀθήνησι 1941· ἔκδ. Πολυχρονάκης, 1980.
Last Update
11-11-2015