Environmental Geotechnical Engineering

Course Information
TitleΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Environmental Geotechnical Engineering
CodeΤΓ2600
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000146

Programme of Study: PPS TPM - EISAKTEOI APO 2022 KAI EXĪS

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
"EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN"Elective Courses954
"YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS"Elective Courses954
"GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS"Elective Courses954
"METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN"Elective Courses954

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
  • Zafeiria Roumelioti
Weekly Hours3
Class ID
600109183
SectionInstructors
1. ΤΓ2600Christos Anagnostopoulos, Dimitrios Raptakis, Theodora Tika
Digital Course Content
Last Update
-